Giáo Dục

371 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ phần 1 có đáp án


371 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ

website xin giới thiệu tới bạn đọc 371 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ phần 1 có đáp án, tài liệu chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh đạt kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh thử sức.

  • Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học trường THPT Đốc Binh Kiều – Đồng Tháp (Đề 016)
  • Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học trường THPT Đốc Binh Kiều – Đồng Tháp (Đề 015)
  • Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học trường THPT Đốc Binh Kiều – Đồng Tháp (Đề 014)
  • Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học trường THPT Đốc Binh Kiều – Đồng Tháp (Đề 013)
  • Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học trường THPT Đốc Binh Kiều – Đồng Tháp (Đề 012)
  • Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học trường THPT Đốc Binh Kiều – Đồng Tháp (Đề 011)

371 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ phần 1 có đáp án vừa được website.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 371 câu hỏi trắc nghiệm về tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ phần 1, bài tập có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Bạn đang xem: 371 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ phần 1 có đáp án

Tổng hợp lý thuyết hữu cơ phần 1

Câu 1. Cho các chất sau: propen; isobutilen; propin, buta-1,3-đien; stiren và etilen. Hãy cho biết có bao nhiêu chất khi tác dụng với HBr theo tỷ lệ 1 : 1 cho 2 sản phẩm?

A. 5

B. 6

C. 3

D. 4

Câu 2. Đề hiđrat hóa 2-metylbutan-2-ol thu được sản phẩm chính là anken nào sau đây?

A. 2-metyl but-2-en

B. 2-metyl but-1-en

C. 3-metyl but-1-en

D. Pent-1-en

Câu 3. Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit ađipic (HOOC-(CH2)4-COOH ) với rượu đơn chức X thu được este Y1 và Y2 trong đó Y1 có công thức phân tử là C8H14O4. Hãy lựa chọn công thức đúng của X.

A. C2H5OH

B. CH3OH

C. CH3OH hoặc C2H5OH

D. C3H5OH

Câu 4. Gluxit là hợp chất tạp chức trong phần tử có nhiều nhóm -OH và có nhóm:

A. cacbonyl

B. anđehit

C. amin

D. cacboxyl

Câu 5. Có thể sử dụng cặp hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt 4 dung dịch: CH3COOH, CH3OH, C3H5(OH)3 và CH3CH=O.

A. CuO và quỳ tím

B. dung dịch NaHCO3, dd AgNO3 / dung dịch NH3

C. quỳ tím và Cu(OH)2

D. quỳ tím và dd AgNO3 / dung dịch NH3

Câu 6. Thực hiện phản ứng este hóa rượu đơn chức X với axit Y thu được este Z có công thức phần tử là C4H6O2. Y có phản ứng tráng gương và phản ứng làm mất màu nước brom. Hãy lựa chọn công thức đúng của este Z.

A. HCOO-CH=CH-CH3

B. CH2=CH-COOCH3

C. HCOO-C(CH3)=CH2

D. HCOO-CH2-CH=C

Câu 7. Chất hữu cơ X có CTPT là C3H7O2N. X t|c dụng với NaOH thu được muối X1 có CTPT là C2H4O2NNa. Vậy công thức của X là:

A. H2N-CH2-COOCH3

B. H2N-CH2-COOCH2CH3

C. CH3-CH(NH2)-COOH

D. CH3-CH2COONH4

———————————-

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: 371 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ phần 1 có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học mà website tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button