Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 35


Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 35

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 35 do website.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nhiều dạng bài tập từ vựng, ngữ pháp khác nhau, có đáp án đi kèm, sẽ giúp các em học sinh lớp 5 dễ dàng làm bài và so sánh đáp án sau khi làm xong. Sau đây mời thầy cô và bậc phụ huynh tham khảo, hướng dẫn con mình làm bài.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

WEEK 35

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 35

(SELF – CHECK)

I. Complete the table.

Drinks Places Weather Food
coffee supermarket sunny rice

II. Read and circle a, b or c.

1. How many ______________ do you eat every day?

a. eggs b.egg c. an egg

2. ______________ place would you like to visit?

a. Where b. When c. Which

3. How ___________ bottles of milk do you drink every day?

a. many b. much c. old

4. Which one is bigger, London ____________ New York?

a. and b.but c. or

5. How can I get to Phu Quoc Islands? You can ________ a boat.

a. go b. take c. have

III. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 35

IV. Write the answers.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 35

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 35

II.

1. a 2. c 3. a 4. c 5. b

III.

1. C 2. A 3. E 4. B 5. D

Ngoài nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 35. website.com cũng đăng tải rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,… để giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button