Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 19 – Ôn tập học kì 1


Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 19: Ôn tập học kì 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Chương 1, 2 ôn thi học kì 1 Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 19

ĐỀ 1

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 19 – Ôn tập học kì 1

Bài 1. Thu gọn các biểu thức:

a) (a + b – c) + (b + c – a) + (a + c – b);

b) (a – b) + (b – c + a) + (c – b).

Bài 2. Tính tổng:

a) -168 + (-332) – (+600);

b) -212 + (-88) – (-591) + 391;

c) -187 + (-1907) + 619 – 1706 + 581.

Bài 3. Tính tổng:

a) 1 + 2 + 3 + 4 + … + 100 ;

b) 2 + 4 + 6 + 8 + … + 200.

Bài 4. Tìm:

a) BCNN của 24 và 90 ;

b) ƯCLN của 18 và 24.

Bài 5. Tìm giá trị của y để biểu thức B = 2012 – |3x + 3| – ||x + 3| + 2x| có giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó.

ĐỀ 2

Bài 1. Rút gọn biểu thức:

a) (2a – b + c) + (b – c + a) + (c – 2a + b);

b) (a – c + b) + (b – c – a) – a – b – c;

c) (a + b + c).(a + b + c) – 2(a.b + b.c + c.a).

Bài 2. Tính nhanh các tổng sau :

a) 512 – 87 + (-12) – (-487);

b) [53 + (-76)] – [(-76) – (-53)] ;

c) -323 + [(-874) + 5.64 – 241].

Bài 3. Tính tổng:

a) (-5) + (+2) + (+3) + (-4) + |-1| ;

b) (20+ 21+ 22 + 23).20.21.22.23

Bài 4. Tìm số tự nhiên a là số lớn nhất có ba chữ số thoả mãn a chia cho 20 dư 5, chia cho 4 dư 1 và chia cho 7 dư 6.

Bài 5. Tìm số nguyên x, biết:

a) 484 + |x| = 722;

b) |2x + 9| = 15.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 19

ĐỀ 1

Bài 1.

a) a + b + c.

b) 2a – b.

Bài 2.

a) -1100.

b) 682.

c) -2600.

Bài 3.

a) 1 + 2 + 3 + …+ 100 = (1 + 100)+ (2 + 99) + … + (50 + 51)

= 101 . 50 = 5050

b) Cách 1. 2 + 4 + 6+ … + 200 = (2 + 200) + (4 + 198) + … + (100 + 102)

= 202 . 50 = 10100

Cách 2. 2 + 4 + 6 + … + 200 = 2 . (1+2 + 3 + 4 + … + 100)

= 2 . 5050= 10100.

Bài 4.

a) 24 = 23.3 ; 90 = 2.32.5 => BCNN(24,90) = 23.32.5 = 360.

b) ƯCLN(18, 24) = 6.

Bài 5. Giá trị B lớn nhất bằng 2012 tại x = -1.

ĐỀ 2

Bài 1.

a) a + b + c.

b) -a + b – 3c.

c) a.a + b.b + c.c.

Bài 2.

a) 900.

b) [53 + (-76)] – [(-76) – (-53)] = 53 + (-76) – (-76) + (-53)

= [53 +(-53)] + [(-76) – (-76)] = (53 – 53) + (-76 + 76) = 0 + 0 = 0.

c) -323 + [(-874) + 564 -241] = -323 + (-874) + 564 – 241

= (-323 – 241 + 564) – 874 = (-564 + 564) – 874 = 0 – 874 = – 874.

Bài 3.

a) (-5) + (+2) + (+3) + (-4) + |-1| = -5 + 2 + 3 – 4 + l = -3.

b) (20+ 21+ 22 + 23).20.21.22.23 = (l + 2 + 4 + 8). 1.2.4.8 = 15.1.2.4.8 = 960.

Bài 4.

a + 15 là BC(20, 4, 7) và a là số lớn nhất có ba chữ số. BCNN(20, 4, 7) = 140.

a +15 ∈ BC(20, 4, 7) = {0; 140 ; 280 ; 420 ; 560 ; 700 ; 840 ; 980 ; 1120; …]

Mà a là số lớn nhất có ba chữ số nên a + 15 = 980 hay a = 965.

Bài 5.

a) x = 238 ; x= – 238.

b) x = 3; x = – 12.

Như vậy, website tổng hợp cho các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 19. Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button