Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm: Dấu của nhị thức bậc nhất


Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Bài tập trắc nghiệm: Dấu của nhị thức bậc nhất do website.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Bài tập trắc nghiệm: Dấu của nhị thức bậc nhất này với các bài tập vận dụng được xây dựng trên lý thuyết trọng tâm bài học, hỗ trợ quá trình củng cố bài học và ôn luyện nâng cao khả năng làm bài tập Đại số môn Toán 10. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

  • Bài tập công thức lượng giác lớp 10
  • Bảng công thức lượng giác dùng cho lớp 10 – 11 – 12
  • Giáo án ôn tập hè môn Toán lớp 10

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Tài liệu do website.com biên soạn và đăng tải, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Dấu của nhị thức bậc nhất

Trắc nghiệm: Dấu của nhị thức bậc nhất

Câu 1: Tập nghiệm của phương trình left| x+5 right|-left| 1-2x right|=x

A. left{ -2;3 right} B. left{ 2,3 right}
C. {-2,-3} D. {2;-3}

Câu 2: Bất phương trình frac{2{{x}^{2}}-1}{2{{x}^{2}}+7x-15}>1 có nghiệm là:

A. xin left( -5,frac{3}{2} right)cup left( frac{3}{2},2 right) B. xin left( -infty ,-5 right)cup left( frac{3}{2},2 right)
C. xin left( -2,-5 right)cup left( 1,2 right) D. xin left( -infty ,-5 right)

Câu 3: fleft( x right)=left| 2x-3 right|-1le 0 khi :

A. xin left[ 1,3 right] B. xin left[ -1,1 right]
C. xin left[ -1,2 right] D. xin left[ 1,2 right]

Câu 4: Với x thuộc tập hợp nào dưới đây để {{x}^{2}}-4x+3ge 0

A. xin (-infty ,1]cup [3,+infty ) B. xin (-infty ,1)cup [3,+infty )
C. xin left[ 1,3 right] D. xin [3,+infty )

Câu 5: Tìm tham số m thỏa mãn {{m}^{2}}x-mx+3>0

A. m=0 B. m=1
C. forall min mathbb{R} D. m=0,m=1

Câu 6: Tìm tập hợp x để fleft( x right)={{x}^{2}}-6x+8 không âm:

A. xin left( 2,4 right) B. xin left[ 2,4 right]
C.xin (-infty ,2]cup [4,+infty ) D. xin left( -infty ,2 right)cup left( 4,+infty right)

Câu 7: Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì fleft( x right)=frac{x+1}{x-2} dương:

A. xin left( -infty ,-1 right)cup left( 2,+infty right) C. xin (-infty ,-1]cup [2,+infty )
B. xin left( -1,2 right) D. xin left[ -1,2 right]

Câu 8: Với giá trị nào của m để nhị thức bậc nhất fleft( x right)=mx-2 luôn âm với mọi x

A. mle 0 B. m=0
C. m>0D. m<0

Câu 9: Tìm tập nghiệm của bất phương trình fleft( x right)=frac{x-3}{{{x}^{2}}-5x+4}ge 0

A. xin left[ 1,2 right]cup [3,+infty ) B.xin left( 1,2 right)cup [3,+infty )
C. xin (-infty ,1] D. xin [3,+infty )

Câu 10: Tìm số nguyên lớn nhất của c để đa thức fleft( x right)=frac{-2}{x+3}+frac{x+4}{{{x}^{2}}-9}-frac{4x}{3x-{{x}^{2}}}<0

A. x=1 B. x=-1
C. x=2 D. x=-2

Đáp án trắc nghiệm

1. A 2. A 3. D 4. A 5. C
6. C 7. A 8. B 9. A 10. C

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn tài liệu Dấu của nhị thức bậc nhất lớp 10. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 10, Giải bài tập Toán lớp 10, Giải VBT Toán lớp 10 mà website tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button