Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 chương 1: Sự điện li – Phần 2


Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 chương 1: Sự điện li

website xin gửi tới các em học sinh Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 chương 1: Sự điện li – Phần 2 bổ sung thêm kiến thức của chương 1. Trong phần này cũng sẽ có 20 câu hỏi, các em hãy tập trung ôn tập thật tốt nhé. Chúc các em thành công!

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 chương 1: Sự điện li – Phần 1

 • Câu 1:
  Có 3 bình, mỗi bình đựng một dung dịch sau : HCl , H2SO3 , H2SO4 . Có thể nhận biết dung dịch đựng trong mỗi bình bằng phương pháp hóa học với một thuốc thử nào sau đây
 • Câu 2:
  Có dung dịch axit yếu HNO2. Khi hòa tan 1 ít tinh thể NaNO2 vào thì
 • Câu 3:
  Cho 1 giọt quỳ tím lần lượt vào từng dung dịch các muối có cùng nồng dộ 0,1M sau : NH4Cl (1), Al2(SO4)3 (2), K2CO3 (3), KNO3 (4) dung dịch có xuất hiện màu đỏ là?
 • Câu 4:
  Một dung dịch chứa các ion sau Fe2+, Mg2+, H+, K+, Cl, Ba2+. Muấn tách được nhiều ion ra khỏi dung dịch nhất mà không đưa thêm ion lạ vào dung dịch, ta có thể cho dung dịch đó tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch nào sau?
 • Câu 5:
  Nhóm các ion nào dưới đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch
 • Câu 6:
  Trong các dung dịch có cùng nồng độ sau, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất
 • Câu 7:
  Nhóm chất nào sau đây đều bị thủy phân trong nước?
 • Câu 8:
  Theo định nghĩa mới về axit bazơ của Bronstet trong các ion Na+, NH4+, CO32ֿ, S2ֿ, HSO4ֿ  HCO32- Clֿ . Số ion là axit là
 • Câu 9:
  Cho các cặp chất sau Na2CO2 và BaCl2 (I); (NH4)2CO3  và Ba(NO3)2 (II); Ba(HCO3)2 và K2CO (III); BaCl2 và MgCO3 (IV). Những cặp chất khi phản ứng với nhau có cùng phương trình ion thu gọn là
 • Câu 10:
  Một dung dịch có [OH] = 2,5.10-10M. Môi trường của dung dịch là?
 • Câu 11:
  Tính pH của dung dịch Ba(OH)2 0,005 M
 • Câu 12:
  Sắp xếp các dung dịch sau : H2SO4 (1), CH3COOH (2), KNO3 (3), Na2CO3 (4) ( có cùng nồng độ mol) theo thứ tự độ pH tăng dần
 • Câu 13:
  Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính lên có thể tác dụng với nhóm chất nào sau đây?
 • Câu 14:
  Cho hỗn hợp gồm ba kim loại A, B, C có khối lượng 2,17g tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 1,68 lít khí H2 ( đktc). Khối lượng muối clorua trong dung dịch sau phản ứng là
 • Câu 15:
  Dung dịch A chứa 3 ion Fe3+, Cl, SO42-. Nếu cô cạn dung dịch A và làm khan thì thu được bao nhiêu loại muối?
 • Câu 16:
  Dung dịch HCOOH 0,46% ( d = 1g/ml) có pH = 3. Độ điện li của dung dịch là
 • Câu 17:
  Theo định nghĩa axit, bazo của Pronstet thì
 • Câu 18:
  Pha dung dịch gồm NaHCO3 và NaHSO4 theo tỉ lệ mol 1 : 1 sau đó đun nhẹ để đuổi hết khí thu được dung dịch có
 • Câu 19:
  Nhóm các chất nào dưới đây chỉ gồm các chất điện li mạnh
 • Câu 20:
  Dung dịch NH3 0,1M có Kb = 1,8. 10-5. pH của dung dịch NH3
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button