Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Personal Information


Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Personal Information

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal Information sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hữu dụng nhất. Các bài tập sẽ cung cấp các kiến thức giúp các em học sinh nắm được từ vựng và ngữ pháp trong Unit 2 chương trình tiếng Anh 7 thông qua việc luyện tập với các bài tập trắc nghiệm này. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Personal Information

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Personal Information Số 1

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Personal Information

Từ vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Personal Information

Bài tập 1

1. A. invitation

B. late

C. information

D. address

2. A. evening

B. seven

C. tell

D. directory

3. A. happy

B. party

C. my

D. worry

4. A. leave

B. great

C. leap

D. speak

5. A. soon

B. sorry

C. sure

D. second

Bài tập 2

1. A. April

B. March

C. Thursday

D. July

2. A. nervous

B. worried

C. address

D. happy

3. A. date

B. day

C. month

D. number

4. A. first

B. two

C. third

D. fourth

5. A. friend

B. uncle

C. aunt

D. sister

Bài tập 3

1. I think she ……………. the party tomorrow.

A. will enjoy B. enjoy C. enjoys D. is enjoying

2. January is the ……………. month of the year.

A. one B. first C. second D. two

3. I will see you ……………. tomorrow.

A. on B. at C. in D. Ø

4. Her sister is out when he calls.

A. not at home B. not busy C. not late D. back

5. I will invite all of my friends ……………. my birthday party.

A. to B. into C. come D. Ø

6. ……………. you bee free tomorrow?

A. Do B. Are C. Will D. Have

7. It’s her ……………. birthday next Sunday.

A. fiveteen B. fiveteenth C. fifteen D. fifteenth

8. ……………. year is a year in which February has 29 days instead of 28.

A. Rest B. Leap C. Four D. Last

9. Can you wait for me? I ……………. be very long.

A. will B. will not C. won’t D. B and C

10. You will have ……………. new friends soon.

A. a lot of B. lots of C. many D. All are correct

11. I think I do well in my English exam next week.

A B C D

12. September is the nineth month of the year.

A B C D

13. She is on holiday in the moment, but she’ll be back next year.

A B C D

14. She will be 14 in Sunday, May 25th.

A B C D

15. Her address is 12 Tran Phu Street and her telephone numbers is 8 262 019.

A B C D

Bài tập 4

Son Tung is having a birthday party on May 5th. It’s his (1) ……………. birthday. The party will (2) ……………. at his house from 6 p.m to 9 p.m next Sunday. (3) ……………. house is at No 53 Phuong Canh Street and it is very easy to find. Tung hopes all his friends (4) ……………. come and join the fun. His home telephone number (5) …………….7 641 131.

1. A. third

B. thirteen

C. thirteenth

D. thirties

2. A. is

B. have

C. stay

D. be

3. A. Her

B. His

C. Their

D. Our

4. A. could

B. shall

C. will

D. would

5. A. be

B. is

C. are

D. has

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button