Biểu Mẫu

Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022 Giáo viên

Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch là một phong trào được phát động rộng rãi. Mời các bạn tham khảo Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 của giáo viên sau đây.

Nội dung chuyên đề năm 2022 là thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”. Dưới đây là Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022 để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thiện bản đăng ký của mình nhanh và đầy đủ nội dung nhất.

  1. Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là gì?

  Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là mẫu để đăng ký mục tiêu của mỗi cá nhân tại các chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cùng hướng tới trong năm 2022. Mẫu gồm các thông tin cá nhân của người đăng ký, các nội dung và giải pháp, mục tiêu phấn đấu của cá nhân trong suốt một năm từ đó quyết tâm thực hiện.

  2. Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022 Giáo viên số 1

  ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ……….

  CHI BỘ ……………………..

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ……………., ngày…. tháng…. năm…. 2022

  BẢN ĐĂNG KÝ
  Thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” Năm 2022

  1. Thông tin cá nhân

  – Họ và tên: ……………………………………………….

  – Chức vụ (Đảng; chính quyền; đoàn thể):…………………………………………

  – Đang sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………………

  Sau khi tiếp thu chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi đăng ký học tập và làm theo trong năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

  2. Nội dung đăng ký thực hiện

  – Bản thân xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; xây dựng ý chí, khát vọng góp phần đưa địa phương ngày càng văn minh giàu đẹp; gia đình hạnh phúc tiến bộ.

  – Gương mẫu trong thực hiện tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, quy định của Đảng; chú trọng vai trò nêu gương theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”.

  – Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

  – Bản thân tích cực, nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên các nội dung trong năm 2022:

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………..

  (Đảng viên chọn đăng ký nội dung cụ thể, cốt lõi thể hiện được ý chí, khát vọng, nỗ lực của bản thân như: Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ ……..; hoặc nội dung gắn với nội dung đăng ký thi đua Đồng Khởi mới theo Chỉ thị 01-CT/TU; học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện đạo đức lối sống …).

  Trên đây là bản đăng ký của cá nhân. Xin báo cáo chi bộ theo dõi, góp ý.

  XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ

  BÍ THƯ

  NGƯỜI ĐĂNG KÝ

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  3. Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 của giáo viên số 2

  BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

  Họ và tên:……………………………………………………………………………

  Chức vụ:……………………………………………………………………………..

  Đoàn thể:…………………………………………………………………………….

  Căn cứ: …………………………………………………………………………….

  Tôi xin phấn đấu học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 như sau:

  1/ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm: Chống ại tình trạng thiếu trung thực, vô cảm. Sống trung thực và có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, với bạn bè, đồng nghiệp.

  Nội dung:……………………………………………………………………………

  Giải pháp:………………………………………………………………………….

  2/ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với nhân dân: Giữ vững tư tưởng “lấy dân làm gốc”, thực hiện gần dân, trọng dân, học dân, đề xuất thực hiện các chính sách xuất phát từ lợi ích của nhân dân.

  Nội dung:…………………………………………………………………………..

  Giải pháp:………………………………………………………………………….

  3/ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Luôn nhận thức nhiệm vụ xây dựng đảng lầ nhiệm vụ then chốt, thực hiện nghiêm những nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ.

  Nội dung:……………………………………………………………………………

  Giải pháp:………………………………………………………………………….

  4. Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 của giáo viên số 3

  Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dành cho giáo viên theo chuyên đề 2022 được dùng riêng cho giáo viên là Đảng viên hoặc không phải Đảng viên. Mẫu đăng ký này cũng có thể dùng cho các cán bộ, công nhân viên chức nhà nước không phải Đảng viên.

  Giáo viên là những người đạo tạo và dẫn dắt thế hệ trẻ tương lai của đất nước, là đối tượng mà lúc sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và đề cao. Người giáo viên gánh trên vai trọng trách cao cả là giáo dục, định hướng cho những thế hệ sau này sẽ xây dựng đất nước. Tương lai đất nước Việt Nam phụ thuộc một phần lớn vào những người làm công tác giáo dục. Vì vậy những người làm công tác giáo dục cần thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và tăng cường phát huy hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác dạy và học thực tiễn.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————-

  BẢN ĐĂNG KÝ
  Thực hiện chuẩn mực đạo đức theo
  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
  ————–

  Kính gửi: – Hiệu trưởng trường ………………….

  Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………….

  Sinh ngày…….tháng………năm………….

  Là (tổ trưởng, giáo viên hay nhân viên)……………… thuộc tổ: ………… trường ……………..;

  Căn cứ kế hoạch số …………… ngày ……../……./……. của trường ………………… về việc đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm …..

  Trên cơ sở đã được học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua.

  Để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, bản thân tôi chọn các chuẩn mực đạo đức cần rèn luyện và thời gian thực hiện như sau:

  I/ Các chuẩn mực cần thực hiện (nêu ra tên chuẩn mực cụ thể)


  Photo of AdminNoPro

  AdminNoPro

  Trả lời Hủy

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button