Biểu Mẫu

Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế

Tải về

Bản kê khai kinh nghiệm thiết kế

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. Mẫu dùng để kê khai kinh nghiệm của đơn vị thiết kế.

Nội dung của Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THIẾT KẾ

I. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:…………………………………………………………………….

1.2. Địa chỉ:………………………………………………….

1.3. Số điện thoại:………………………………………………….

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:………………………………………………….

2. Kinh nghiệm thiết kế:………………………………………………….

2.1. Kê khai ít nhất 03 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:

a)………………………………………………….

b)………………………………………………….

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:………………………………………………….

a) Số lượng:………………………………………………….

Trong đó:………………………………………………….

– Kiến trúc sư:………………………………………………….

– Kỹ sư các loại:………………………………………………….

b) Chủ nhiệm thiết kế:………………………………………………….

– Họ và tên:………………………………………………….

– Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):

– Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):

c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đi với tất cả các bộ môn):

– Họ và tên:………………………………………………….

– Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):………………………………………………….

– Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):………………………….

……, ngày ….. tháng …. năm
Đại diện tổ chức, cá nhân thiết kế
(Ký ghi rõ họ tên)

Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button