Biểu Mẫu

Bản khai kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đường bộ

Tải về

Bản khai kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đường bộ

share-data.top.vn mời các bạn tham khảo mẫu khai kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong bài viết này.

Mẫu đơn đăng ký học Thẩm tra viên An toàn giao thông đường bộ

Chương trình khung đào tạo thẩm tra viên An toàn giao thông đường bộ

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………. ;

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………. ;

Khi cần liên hệ: điện thoại cá nhân ………………………………..; Email ………………………

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đường bộ (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc đã thực hiện):

STT

Thời gian

Đơn vị công tác

Nội dung công việc hoạt động

(thiết kế công trình đường bộ; quản lý giao thông đường bộ, vận tải đường bộ, xây dựng đường bộ, bảo trì đường bộ)

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản tự khai này.


Xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác

(Ký tên và đóng dấu)

………, ngày …..tháng ……năm….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button