Biểu Mẫu

Bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm phân bón

Mẫu thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm phân bón

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm phân bón được ban hành kèm theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm phân bón

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……….., ngày …… tháng…… năm………

BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN
THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

Kính gửi: ……………………………..(1)

1. Tên tổ chức:…………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………..Fax:………………………. E-mail:…………………………………

2. Nguồn nhân lực (cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên liên quan trực tiếp đến khảo nghiệm phân bón)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Bộ phận công tác

Chuyên môn được đào tạo

Viên chức/Loại hợp đồng lao động đã ký

Ghi chú

1

2

Ghi chú: Nộp kèm theo bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tập huấn khảo nghiệm phân bón và bản tóm tắt quá trình công tác của tối thiểu 05 người thực hiện khảo nghiệm chính thức.

2. Cơ sở vật chất

a) Diện tích, địa điểm khu thực nghiệm:

b) Diện tích phòng hoặc khu vực để xử lý và lưu mẫu:

c) Tên, số lượng trang thiết bị, phần mềm phân tích thống kê để xử lý số liệu, kết quả khảo nghiệm:

d) Trang thiết bị của phòng thử nghiệm (nếu có):

Trường hợp không có phòng thử nghiệm phải cung cấp hợp đồng ký kết với phòng thử nghiệm được chỉ định.

đ) Trang thiết bị phục vụ khảo nghiệm:

STT

Tên thiết bị

Số lượng

Mục đích sử dụng

Ghi chú

I

Thiết bị đo lường

1

II

Vật dụng để thiết kế, triển khai thí nghiệm

1

III

Trang thiết bị bảo hộ lao động

1

4. Kết quả hoạt động khảo nghiệm phân bón (nếu có): Các khảo nghiệm, kết quả nghiên cứu của tổ chức đăng ký thực hiện khảo nghiệm phân bón đã thực hiện.

5. Cam kết của tổ chức đăng ký khảo nghiệm phân bón:

– Thực hiện các quy định về công nhận tổ chức khảo nghiệm.

– Đáp ứng các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi tiến hành đánh giá công nhận tổ chức khảo nghiệm./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA T CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

______________

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền

Bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm phân bón

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button