Biểu Mẫu

Bản xác nhận khối lượng chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Tải về

Bản xác nhận khối lượng chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ mới nhất

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Bản xác nhận khối lượng chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. Mẫu dùng để kê khai kinh nghiệm của đơn vị thiết kế.

Nội dung của Bản xác nhận khối lượng chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH
ĐẦU TƯ
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /BBXN

(Địa danh), ngày tháng năm 20…

BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Tên công trình hoặc hạng mục công trình:

Thuộc Dự án hoặc Thiết kế kỹ thuật – dự toán:

Các căn cứ pháp lý;

Căn cứ (văn bản phê duyệt và các văn bản khác nếu có của cơ quan Quyết định đầu tư).

Căn cứ Hồ sơ nghiệm thu…(- Căn cứ vào các báo cáo kiểm tra chất lượng, báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công; Căn cứ vào báo cáo kiểm tra chất lượng và báo cáo tình hình sửa chữa sau thẩm định của bên Chủ đầu tư, Căn cứ báo cáo thẩm định và biên bản nghiệm thu, Căn cứ vào khối lượng sản phẩm của bên thi công (tên đơn vị thi công) đã hoàn thành và giao nộp.)

(Tên cơ quan Quyết định đầu tư) xác nhận chất lượng, khối lượng của công trình (tên công trình đã được phê duyệt) thực hiện năm …. như sau:

1. Khối lượng đã hoàn thành năm …: (kèm theo bảng khối lượng sản phẩm hoàn thành của các hạng mục công việc):

TT

Hạng mục công việc

Đơn vị tính

KK

Khối lượng

Ghi chú

1

2

(Nêu cụ thể tên các hạng mục công việc)

2. Chất lượng:

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

Bản xác nhận khối lượng chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button