Biểu Mẫu

Bảng kê chứng từ thanh toán

Tải về

Bảng kê chứng từ thanh toán là giấy tờ không thể thiếu khi lập hồ sơ tạm ứng, chi công tác phí với các đề nghị tạm ứng bằng chuyển khoản, …. Bảng kê chứng từ thanh toán được ban hành theo Thông tư 39/2016/TT-BTC về kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước.

  1. Bảng kê chứng từ thanh toán là gì?

  Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán sẽ giúp kê khai toàn bộ những chứng từ kế toán đã được duyệt để xem xét số chứng từ có trùng khớp với những nội dung chi tiêu của công ty, doanh nghiệp, đảm bảo được sự minh bạch về tài chính, kế toán nói chung.

  2. Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán ban hành theo Thông tư 39/2016/TT-BTC

  Đơn vị SDNS:
  Mã đơn vị:
  Mã nguồn:
  Mã CTMTQG, Dự án ODA…

  BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

  Thanh toán trực tiếp □
  Thanh toán tạm ứng □
  Tạm ứng □

  STT Hóa đơn Chứng từ Mã NDKT Nội dung chi Số lượng
  Số Ngày/tháng/năm Số Ngày/tháng/năm Số lượng Định mức Thành tiền
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

  Tổng số tiền viết bằng chữ:…………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  Kế toán trưởng

  (Ký tên, ghi rõ họ tên)

  …………., ngày …. tháng …. năm …………

  Thủ trưởng đơn vị

  (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  Ghi chú:

  • Mẫu này do đơn vị sử dụng ngân sách lập 2 liên:
  • 01 liên gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản
  • 01 liên lưu tại đơn vị sử dụng NSNN
  • Đối với những khoản chi không có hợp đồng và có giá trị trên 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đơn vị kê khai chi tiết cột 8, cột 9 theo đúng tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
  • Đối với những khoản chi có giá trị dưới 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đơn vị kê khai cột 10 theo tổng số, không cần kê khai chi tiết cột 8, cột 9.

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button