Biểu Mẫu

Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư

Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư được ban hành kèm theo Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Nội dung của báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /BCGSĐGĐT

……… ngày …… tháng….. năm …….

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên dự án: ………………..

Kính gửi: ……………………………………….

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Ghi các nội dung như quy định tại phần I của mẫu số 02.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Báo cáo chi tiết về toàn bộ quá trình thực hiện dự án đến thời điểm xin điều chỉnh dự án (về khối lượng, giá trị thực hiện, giải ngân từng hạng mục đầu tư…).

III. NỘI DUNG VÀ LÝ DO ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN

– Nêu rõ các nội dung chính của việc điều chỉnh dự án, các thành phần của dự án được điều chỉnh

– Nêu rõ các lý do, nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan dẫn đến phải điều chỉnh dự án (trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án).

IV. ĐÁNH GIÁ LẠI HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH

V. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.

CHỦ ĐẦU TƯ
(ký tên, đóng dấu)

Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button