Biểu Mẫu

Báo cáo hoạt động của sở giao dịch hàng hóa

Mẫu số 1 – Báo cáo hoạt động của sở giao dịch hàng hóa

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo hoạt động của sở giao dịch hàng hóa được ban hành kèm theo Nghị định 51/2018/NĐ-CP về quy định mới về điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Báo cáo hoạt động của sở giao dịch hàng hóa

TÊN SỞ GIAO DỊCH
HÀNG HÓA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/BC-

(Địa danh), ngày tháng năm ….

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Quý… năm…

Sáu tháng đầu năm….

Năm….

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Sở Giao dịch hàng hóa (ghi rõ tên theo Giấy phép) xin báo cáo các thông tin liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa của Sở trong thời gian (quý… năm…; hoặc sáu tháng đầu năm…; hoặc năm…) với nội dung cụ thể như sau:

I. CÁC THÔNG TIN VỀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

1. Tên Sở Giao dịch hàng hóa

– Tên Sở Giao dịch hàng hóa viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Tên Sở Giao dịch hàng hóa viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Tên Sở Giao dịch hàng hóa viết tắt (nếu có): ……………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………….. Fax: …………………………………………….

Email:………………………………………….. Website: ………………………………………

3. Cơ cấu tổ chức, nhân sự của Sở Giao dịch hàng hóa

– Cơ cấu tổ chức, nhân sự tại thời điểm báo cáo.

– Tình hình biến động về cơ cấu tổ chức, nhân sự của Sở Giao dịch hàng hóa trong kỳ báo cáo (nếu có).

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

1. Tình hình thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa trong thời gian(….):

TT

Số hợp đồng, ngày ký hp đồng, thời gian hiệu lực

Hàng hóa giao dịch

Số lượng

Thỏa thuận trong hợp đồng

Sở Giao dch hàng hóa công btại thời điểm thực hiện hợp đồng

Tổng giá trị chênh lch

Phương thức thực hiện hợp đồng (theo Điều 41 Nghị định số 158)

Đơn giá

Tổng trị giá

Đơn giá

Tổng trị giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Hp đng kỳ hạn

1

2

B

Hợp đồng quyền chn

I

Hợp đồng quyền chọn mua

1

2

II

Hợp đồng quyền chọn bán

1

2

2. Tình hình thực hiện ủy thác mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa trong thời gian

Trong đó, làm rõ tình hình thực hiện hợp đồng ủy thác giao dịch mua bán hàng hóa:

TT

Số hợp đồng, ngày ký hợp đồng, thời gian hiệu lực

Tên thành viên kinh doanh

Tên tổ chức, cá nhân ủy thác giao dịch

Hàng hóa giao dịch

Số lượng

Đơn giá

Tổng trị giá

Phương thức bảo đảm thực hiện giao dịch

I

Hợp đồng ủy thác giao dịch mua

1

2

II

Hợp đồng ủy thác giao dịch bán

1

2

3. Báo cáo về các vấn đề cần thiết khác (nếu có):

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN (…) CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đánh giá chung:

2. Kiến nghị, đề xuất:

Chúng tôi (hoặc tên Sở Giao dịch hàng hóa lập báo cáo) xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung báo cáo này.

Nơi nhận:
– Như trên;
– ………….;
– Lưu:…

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Báo cáo hoạt động của sở giao dịch hàng hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button