Biểu Mẫu

Báo cáo kiểm tra chất lượng sản xuất

Tải về

Mẫu báo cáo quản lý chất lượng sản phẩm

share-data.top.vn xin được giới thiệu với bạn đọc mẫu báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất. Nếu bạn vẫn chưa biết cách lập báo cáo quản lý chất lượng sản phẩm thì hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Mẫu 11. BCCTKT

16/2012/TT-BKHCN

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-…. ……… Ngày….. tháng …. năm 20………

BÁO CÁO

Về công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất

I. Đặc điểm tình hình cơ sở sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý:

(Sản phẩm chính, ước tính khối lượng sản phẩm và giá trị (nếu có)…

II. Kết quả kiểm tra:

1. Các loại sản phẩm đã kiểm tra;

2. Số cơ sở được kiểm tra và địa bàn kiểm tra;

3. Tình hình chất lượng sản phẩm qua kiểm tra;

4. Tình hình vi phạm, xử lý và một số vụ điển hình:

– Số vụ vi phạm, xử lý.

– Các hành vi vi phạm.

– Một số vụ điển hình: Cơ sở vi phạm, loại sản phẩm (số lượng, trị giá), nội dung vi phạm, hình thức và mức xử lý.

5. Tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

III. Nhận xét đánh giá chung:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV. Kiến nghị:

(Các phụ lục kèm theo báo cáo:…………)

Nơi nhận:

Cơ quan chủ quản (để báo cáo);

– Tổng cục TĐC;

– Lưu: VT, (… đơn vị soạn thảo).

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button