Biểu Mẫu

Báo cáo thành tích phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Báo cáo thành tích phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là mẫu được lập vào dịp cuối năm để tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ đó đề nghị khen thưởng, tặng giấy khen. Mời các bạn tham khảo.

Báo cáo thành tích phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc mới nhất

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

—————————-

….., ngày ….tháng ….năm…..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG GIẤY KHEN TẬP THỂ (Tên DN)

CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP.

1. Quá trình hình thành (tóm tắt);

2. Chức năng, nhiệm vụ (tóm tắt);

3. Tình hình sản xuất kinh doanh (tóm tắt);

4. Tình hình an ninh chính trị nội bộ:

Cán bộ nhân viên của DN đoàn kết nội bộ trong cơ quan, không có ai có tư tưởng, quan điểm trái với quan điểm của Đảng và Nhà nước. Không ai lợi dụng quyền tự do dân chủ để phát biểu, phát tán phát tài liệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Tình hình tư tưởng cán bộ nhân viên vững vàng đối với các sự kiện: Tây Nguyên, Tây Bắc, Hoàng Sa, Trường Sa, cá chết; với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch bên ngoài.

5. Tình hình ANTT và hoạt động của các loại tội phạm đã xảy ra trong cơ quan, doanh nghiệp:

  • Không bị mất cắp các tài liệu mật.
  • Không để xảy ra cháy nổ.
  • Không có xảy ra tham ô, tham nhũng, tiêu cực.
  • Không bị trộm đột nhập đánh cắp tài sản.
  • Không xảy ra hành hung, xô xát, đánh nhau, án cướp và giết người.
  • Không để xảy ra các tệ nạn: ma túy, bài bạc, mại dâm….
  • Không để xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông.
  • Không có đối tượng truy nã, hình sự … trà trộn hoặc giả mạo hồ sơ chui vào Hội.

6. Tình hình công tác bảo vệ: (sơ lược về lực lượng, công tác bảo vệ của DN)

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

II.1 – Công tác triển khai, quán triệt các văn bản của Thành ủy, Chính phủ liên quan đến xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp:

1. Về Phong trào TD BV ANTQ:

– Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới”;

– Chương trình hành động số: 26-CTr/TU ngày 20/6/2012 của Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW;

– Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 về “ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”;

2. Về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội:

– Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”;

– Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 31/12/2010 của Ban thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”;

3. Về bảo vệ chính trị nội bộ:

Quy định số 57- QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X): “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng” và Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 24/10/2012 của BTC Trung ương về việc thực hiện Quy định số 57- QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X): “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng”;

4. Về bảo vệ bí mật Nhà nước:

– Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH ngày 28/12/2000 “BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC”;

– Nghị định số: 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 “quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước”;

– Thông tư số 12/2002/TT-BCA ngày 13/9/2002 “hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp thực hiện Nghị định số: 33/2002/NĐ-CP (quy định dấu “MẬT”, “khu vực BÍ MẬT”;

– Chỉ thị số: 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng chính phủ về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới”.

5. Về công tác bảo vệ:

– Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05/01/2001 về “hoạt động và tổ chức của lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”;

6. Về phòng cháy chữa cháy:

– Luật phòng cháy và chữa cháy số: 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001;

– Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của chính phủ quy đỊnh chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.

7. Một số văn bản khác:

– Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của UBND TP.HCM về “Ban hành các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012 – 2015”;

II.2 – Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ủy cấp hoặc Hội đồng quản trị cơ quan, doanh nghiệp.

Xây dựng và triển khai quán triệt cho CBCNV những nghị quyết, kế hoạch, chương trình gì về:

a). Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ:

Lãnh đạo DN cùng toàn thể cán bộ nhân viên của DN đã nhận thức tốt được trách nhiệm trong công tác quốc phòng toàn dân nên đã nhận thức rất rõ và sâu sắc về việc âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch trong phát triển kinh tế xã hội của nước ta.

b). Công tác bảo vệ nội bộ:

Trong sinh hoạt định kỳ BCH có phổ biến các vấn đề tình hình anh ninh, chính trị, kinh tế trong và ngoài nước.

Thường xuyên tìm hiểu diễn biến hòa bình, tư tưởng của cán bộ công nhân viên trong cơ quan. Thường xuyên giáo dục CB-CNV lòng yêu nước, yêu dân tộc, chấp hành tốt Pháp luật của Nhà nước.

c). Công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp.

3.) Công tác phối hợp của lực lượng CA với cơ quan đơn vị trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: (phối hợp với Phòng An ninh kinh tế trong công tác tập huấn lực lượng bảo vệ, phát động PT TD BVANTQ, hỗ trợ doanh nghiệp về các thông tin, dự báo tình hình về kinh tế, hỗ trợ DN các vưóng mắc về pháp luật, các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trong DN,…)

-…

4.) Công tác tuyên truyền vận động CBCNV đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” và các thế lực thù địch góp phần giữ vững ANCT.

– Tuyên truyền, vận động CBCNV tại DN nắm vững pháp luật, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ hội nhập.

– Tuyên truyền công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đặc biệt là âm mưu, phương thức, thủ đọan hoạt động của các thế lực thù địch dùng “diễn biến hòa bình” làm xói mòn niềm tin vào Đảng và Nhà nước, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

5.) Đánh giá kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ quan, doanh nghiệp.

Cán bộ nhânviên của DN đã nâng cao được nhận thức và tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao được trách nhiệm của cán bộ nhân viên trong công tác giữ gìn ANCT và trât tự an toàn trong cơ quan. Qua phong trào, cán bộ nhân viên đã mạnh dạn đấu tranh với các tư tưởng lệch lạc, các hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội…, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ ANCT và trật tự an toàn trong cơ quan và ngoài xã hội.

– Đề ra phương hướng thực hiện trong những năm tiếp theo: tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để triển khai trong DN và đặc biệt là đến CB-CNV tại DN.

III. KHEN THƯỞNG:

(Tên Doanh nghiệp) xin được báo cáo thành tích hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm …….. như trên.

Kính đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng Công an TPHCM xem xét tặng giấy khen cho ……. (tên DN)

Nơi nhận:

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button