Biểu Mẫu

Báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tục giải ngân vốn đầu tư công

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công được ban hành kèm theo Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Nội dung của báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
TỈNH………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /BC

……. ngày ….. tháng…. năm …….

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

(Quý/6 tháng/năm)

Kính gửi: …………………………………………………………

I. TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

1. Tình hình giải ngân các chương trình đầu tư công:

– Tổng số chương trình đầu tư công trên địa bàn:

– Tổng số chương trình được giải ngân trong kỳ:

– Tổng số vốn giải ngân trong kỳ và tỷ lệ so với kế hoạch

+ Vốn Ngân sách trung ương:

+ Vốn Ngân sách địa phương:

+ Vốn ODA:

+ Vốn TPCP:

+ Vốn đầu tư công khác:

2. Tình hình giải ngân các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công:

– Tổng số dự án đầu tư công trên địa bàn:

– Tổng số dự án đầu tư công được giải ngân trong kỳ:

– Tổng số vốn giải ngân trong kỳ và tỷ lệ so với kế hoạch

+ Vốn Ngân sách trung ương:

+ Vốn Ngân sách địa phương:

+ Vốn ODA:

+ Vốn TPCP:

+ Vốn đầu tư công khác:

3. Những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư (nếu có).

II. KIẾN NGHỊ:

(Kèm theo phụ biểu 08)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH…
(ký tên, đóng dấu)

Phụ biểu 08. Tình hình giải ngân các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công

TT

Tên chương trình/dự án đầu tư

Tổng vốn kế hoạch

Vốn giải ngân theo quý

Vốn giải ngân lũy kế

Tỷ lệ giải ngân

Ghi chú

1

2

3

4

5

TỔNG SỐ

Báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button