Biểu Mẫu

Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Tải về

Mẫu số 01 – Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được ban hành kèm theo Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN BÀN GIAO, TIẾP NHẬN
TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA

Căn cứ Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia;

Căn cứ Quyết định số …………. ngày… tháng… năm… của về việc ……(1);

Hôm nay, ngày… tháng… năm…., tại …….., việc bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được thực hiện như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

1. Đại diện bên giao:

Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: …………………………

Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: …………………………

2. Đại diện bên nhận:

Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: …………………………

Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: …………………………

3. Đại diện cơ quan chứng kiến (nếu có);

Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: …………………………

Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: …………………………

II. NỘI DUNG BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

1. Danh mục tài sản bàn giao, tiếp nhận(2):

STT

Tên tài sản (Chi tiết theo từng loại tài sản theo tuyến đường sắt)

Đơn vị tính

Số lượng /khối lượng

Năm đưa vào sử dụng

Diện tích đất (m2) (2)

Diện tích sàn sử dụng (m2) (3)

Nguyên giá (nghìn đồng) (4)

Giá trị còn lại (nghìn đồng)

Tình trạng tài sản (5)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tổng cng (I+II+…)

I

Tên tuyến đường sắt A

1

Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trực tiếp liên quan đến chạy tàu

1.1

Đường sắt

1.2

Ga

a

Đường sắt trong ga

b

Đường bộ trong ga (phục vụ tác nghiệp chạy tàu)

c

Phòng đợi tàu

2

Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia không trực tiếp liên quan đến chạy tàu

2.1

Đường bộ trong ga (không phục vụ tác nghiệp chạy tàu)

2.2

Quảng trường ga

….

II

Tên tuyến đường sắt B

2. Các hồ sơ liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản bàn giao, tiếp nhận:

…………………………………………………………………………………………

3. Trách nhiệm của các bên giao nhận:

a) Trách nhiệm của Bên giao:………………………………………………………….

b) Trách nhiệm của Bên nhận:…………………………………………………………

4. Ý kiến của các bên tham gia bàn giao, tiếp nhận:…………………………………

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button