Giáo Dục

Biên bản góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01, 02, 03, 04

Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên. Các giáo viên trên khắp cả nước đang phải làm Biên bản góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01, 02, 03, 04 để nêu ý kiến của bản thân đối với dự thảo này. Mời các bạn tham khảo mẫu biên bản góp ý dưới đây.

Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 01, 02, 03, 04 năm 2022

UBND HUYỆN ………

TRƯỜNG TIỂU HỌC ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …tháng …năm 2022

BIÊN BẢN
V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung
các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT

I. THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thời gian: …giờ …ngày ….

Địa điểm: Phòng Khách – Trường tiểu học ……….

Thành phần:

Chủ trì: Cô …………

Thư ký: Cô ………

Thành viên: Cô ……..

Thầy …………

Cô …………..

Cô ……….

II. NỘI DUNG

Cô ……….. – Chủ trì buổi họp triển khai các văn bản:

+ Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục tiểu học công lập;

+ Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập,

Tổ chuyên môn Tổ 3 tiến hành góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT như sau:

1. Báo cáo tóm tắt các vướng mắc khi triển khai thực hiện các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT

Không có vướng mắc khi triển khai thực hiện các Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT

II. Ý kiến góp ý nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT

1. Nhiệm vụ của giáo viên

– Nội dung đồng ý:

+ Đồng ý khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của TT 02/2021/TT-BGDĐT về nhiệm vụ của giáo viên.

– Nội dung không đồng ý: Không

– Đề xuất, kiến nghị: Không

2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

– Nội dung đồng ý:

Điều 2a sau Điều 2 quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp như sau: “Điều 2a. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

– Nội dung không đồng ý: Không

– Đề xuất, kiến nghị: Không

3. Quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN

– Nội dung đồng ý:

+ Điểm b khoản 3 Điều 3 quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

– Nội dung không đồng ý: Không

– Đề xuất, kiến nghị: Không

4. Quy định về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên

– Nội dung đồng ý:

+ Đồng ý điểm i khoản 4 Điều 4 quy định về thời gian giữ hạng thấp hơn hoặc liền kề: “Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự).”

– Nội dung không đồng ý: Không

– Đề xuất, kiến nghị: Không

5. Điều khoản áp dụng

– Nội dung đồng ý:

+ Đồng ý khoản 1 Điều 10: “Giáo viên tiểu học có bằng tốt nghiệp Đại học thì được công nhận tương đương bằng Cử nhân.”

+ Đồng ý khoản 2; 3; 4 Điều 10.

– Nội dung không đồng ý: Không

– Đề xuất, kiến nghị: Không

6. Tổ chức thực hiện

– Nội dung đồng ý:

+ Khoản 1 Điều 11 quy định về tổ chức thực hiện: “Thông tư này là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lí giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.”

– Nội dung không đồng ý: Không

– Đề xuất, kiến nghị: Không

7. Điều khoản thi hành (Điều 5 dự thảo Thông tư)

Đồng ý Điều 5 của bản dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 02/2021/TT- BGDĐT.

8. Nội dung đề xuất khác cho dự thảo (nếu có)

– Không có ý kiến, nội dung đề xuất khác cho dự thảo.

III. Đánh giá chung

1. Những vướng mắc đã được tháo gỡ:

– Không có vướng mắc.

2. Những vướng mắc còn tồn tại hoặc phát sinh thêm (nếu có):

– Không có vướng mắc còn tồn tại hoặc phát sinh thêm.

3. Phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (dự kiến áp dụng theo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, số liệu phải trùng khớp với bảng số liệu tại Mẫu 2)

– Tổng số giáo viên: 6

– Số giáo viên vẫn còn vướng mắc khi bổ nhiệm, xếp lương: Không có

– Các vướng mắc cụ thể: Không có

– Đề xuất giải pháp khắc phục: Không có

IV. Đề xuất, kiến nghị

– Không có

Trên đây là góp ý của tổ chuyên môn Tổ 3

Biên bản kết thúc lúc 16 giờ 30 giờ cùng ngày.

THƯ KÍ

TỔ TRƯỞNG

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của share-data.top.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button