Biểu Mẫu

Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động

Tải về

Mẫu biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động được sử dụng để tổng hợp kết quả, ý kiến đánh giá của đơn vị, cơ quan đối với cán bộ, công chức, viên chức. Mời các bạn tham khảo mẫu mới nhất được share-data.top.vn đăng tải dưới đây.

  1.  Biên bản họp về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là gì?

  Biên bản họp về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là mẫu được lập ra vào dịp cuối năm để tiến hành họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Nội dung trong biểu mẫu cần trình bày rõ thời gian họp, thành phần tham dự, nội dung cuộc họp. Mời các bạn tham khảo các mẫu dưới đây.

  2. Biên bản họp đánh giá công chức số 1

  BỘ………….

  TRƯỜNG……………….

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

  VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM HỌC…………..

  Đơn vị:……………………………………………………….…

  1. Thời gian, địa điểm, thành phần

  – Thời gian:……………………………….…

  – Địa điểm:……………………………….…

  – Thành phần: – Có mặt:……………………………….…

  – Vắng mặt (Lý do cụ thể)……………………………….…

  2. Nội dung:

  2.1. Lãnh đạo đơn vị nêu lý do cuộc họp:……………………………….…

  2.2. Từng thành viên trong đơn vị đọc bản tự nhận xét, đánh giá phân loại:

  a) Góp ý cho đồng chí….

  b) Góp ý cho đồng chí……

  2.3. Nhận xét, đánh giá kết luận của lãnh đạo đơn vị:

  Cuộc họp kết thúc hồi….giờ ngày…… tháng. Biên bản cuộc họp đã được thông qua toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp.

  THƯ KÝ

  ………ngày ……….tháng ……..năm……

  TM. ĐƠN VỊ

  3. Biên bản họp đánh giá công chức số 2

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG…………

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

  ….…, ngày…… tháng………. năm……

  BIÊN BẢN
  HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM……………..

  Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………

  I. THỜI GIAN HỌP

  Vào hồi…….. giờ,……….ngày ….. tháng…… năm………

  Tại:……………………..……………………….………………..…………

  Tiến hành họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động của đơn vị năm…………

  II. THÀNH PHẦN HỌP

  Toàn thể viên chức, người lao động đơn vị. Tổng số: …Có mặt:…; Vắng mặt: …

  Họ, tên người vắng mặt:…….. …

  Chủ trì cuộc họp:…………………………. …………..………………….

  Thư ký:……………….………………………………..………………….

  III. NỘI DUNG

  Đơn vị tổ chức thực hiện triển khai Kế hoạch số: ……………… ngày…………..về triển khai

  đánh giá và phân loại viên chức, người lao động của ………………năm…………..như sau:

  Phần I. Viên chức tự đánh giá, phân loại và những ý kiến đóng góp của tập thể:

  – Từng viên chức, người lao động trình bày bản tự đánh giá trước tập thể đơn vị

  – Tập thể đơn vị đóng góp ý kiến, bổ sung bản tự đánh giá của từng cá nhân trong đơn vị (Nêu rõ

  Đơn vị có nhất trí với bản tự đánh giá, phân loại của cá nhân không? Góp ý những ưu, nhược điểm của các nhân (nếu có)

  Ví dụ: Nguyễn Văn A

  Đơn vị cơ bản có nhất trí với bản tự đánh giá, phân loại của cá nhân

  Đóng góp bổ sung thêm

  + Về ưu điểm:……………………

  + Về nhược điểm:……………….

  Phần II. Kết luận đánh giá, phân loại của đơn vị:

  Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại, đơn vị kết luận, quyết định phân loại cho từng công chức, viên chức, người lao động. Cụ thể:

  – Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

  ….người (chiếm tỷ lệ ……%)

  (Có

  danh sách kèm theo)

  – Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

  ….người (chiếm tỷ lệ ……%)

  – Viên chức hoàn thành nhiệm vụ:

  ….người (chiếm tỷ lệ ……%)

  – Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ:

  ….người (chiếm tỷ lệ ……%)

  Cuộc họp kết thúc vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua trước cuộc họp, 100% các thành viên dự họp của đơn vị nhất trí thông qua.

  THƯ KÝ

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

  CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

  Trên đây share-data.top.vn đã gửi tới các bạn Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2021. Đây là biểu mẫu không thể thiếu trong thủ tục đánh giá phân loại viên chức vào dịp cuối năm.

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button