Biểu Mẫu

Biên bản họp tặng giấy khen Gia đình văn hóa

Biên bản họp xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa

Mẫu biên bản họp xét tặng giấy khen gia đình văn hóa là biểu mẫu được lập ra để tiến hành họp xét, đề nghị tặng giấy khen Gia đình văn hóa, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để khen thưởng cho hộ gia đình có thành tích xuất sắc đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục.

Mẫu số 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN HỌP

Về việc xét, đề nghị tặng giấy khen Gia đình văn hóa

Thời gian: ………….giờ …………phút, ngày ….tháng ….năm ……………………..

Địa điểm: ………………………………………………………………………………….

Khu dân cư….. tiến hành họp xét, đề nghị tặng giấy khen Gia đình văn hóa, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã… khen thưởng cho hộ gia đình có thành tích xuất sắc đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục.

Chủ trì cuộc họp: ………………………………………………………………………

Thư ký cuộc họp:………………………………….. Chức vụ: ……………………….

Các thành viên …… tham dự (vắng …………………..), gồm:

1. …………………………………………………..Chức vụ:…………………………

2. …………………………………………………..Chức vụ:…………………………

3. …………………………………………………..Chức vụ:…………………………

4. …………………………………………………..Chức vụ:…………………………

Sau khi nghe Trưởng khu dân cư quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của hộ gia đình đề nghị khen thưởng; các thành viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí ………%, đề nghị Trưởng khu dân cư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tặng giấy khen cho các hộ gia đình có tên sau:

STT

Tên hộ gia đình

Cuộc họp kết thúc vào hồi ……….giờ ….phút, ngày … tháng …. năm……..

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản họp xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button