Biểu Mẫu

Biên bản mở hòm/túi kinh doanh Casino

Tải về

Biên bản mở hòm/túi kinh doanh Casino mới nhất

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Biên bản mở hòm/túi kinh doanh Casino được ban hành kèm theo Thông tư 146/2017/TT-BTC về hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của biên bản mở hòm/túi kinh doanh Casino

BIÊN BẢN MỞ HÒM/TÚI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 146/2017/TT-BTC ngày 29/12/ 2017 của Bộ Tài chính)

Tên doanh nghiệp:

MST:

Liên …

Ký hiệu:

Ngày … tháng … năm …

Điểm kinh doanh casino:

Đơn vị tính:

STT

Số bàn/ máy

Số lượng loại mệnh giá

Thành tiền

1

2

Tổng cộng

Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ trách quản lý bàn/máy
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kế toán
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ quỹ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

– Biên bản này được lập làm 3 liên tại quầy thu ngân;

– Loại tiền được ghi theo loại tiền thực thu;

Biên bản mở hòm/túi kinh doanh Casino

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button