Biểu Mẫu

Biên bản thanh lý hợp đồng gia công

Tải về

Biên bản thanh lý hợp đồng gia công

Biên bản thanh lý hợp đồng gia công đưa ra những thông tin về hai bên tham gia hợp đồng cùng với những số liệu về nguyên vật liệu, thành phẩm được hoàn thành. Đây là biên bản được ký kết sau khi kết thúc công việc. Mời các bạn tham khảo.

Hợp đồng gia công may mặc với người nước ngoài

Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước

Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa

Mời các bạn tham khảo bản text của Biên bản thanh lý hợp đồng gia công dưới đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Số: …………………………./TLHĐ

Căn cứ Luật Thương mại Luật thương mại số 36/2005/QH11 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …….

1. BÊN NHẬN GIA CÔNG

CÔNG TY…………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………… Mã số thuế:………………………………………

Đại diện:…………………………………………….. Chức vụ:………………………………………….

(Sau đây gọi là bên A)

2. BÊN GIAO GIA CÔNG

CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………… Mã số thuế:………………………………………

Đại diện:…………………………………………….. Chức vụ:………………………………………….

(Sau đây gọi là bên B)

Sau khi bàn bạc, hai bên thỏa thuận đồng ý thanh lý hợp đồng gia công số ……………………….. ký ngày …………………………. như sau:

Bên B đã giao cho bên A số lượng nguyên vật liệu:

Tên NVL:…………………………………………….. Số lượng:………………………………………….

Bên A đã hoàn thành theo đúng yêu cầu và bàn giao cho bên B số lượng thành phẩm:

Tên TP:………………………………………………. Số lượng:…………………………………………..

Số lượng NVL còn thừa sau khi gia công là:………………………………………………………..

Bên A xuất hóa đơn GTGT số …………………………….. ngày …………………………. cho bên B trị giá:

Tổng tiền hàng:…………………………………………………………………………………………………

Thuế GTGT:……………………………………………………………………………………………………..

Tổng thanh toán:……………………………………………………………………………………………….

(Viết bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………)

Bên B thanh toán cho bên A số tiền …………………….. bằng ………………. trong…………..

Thanh lý hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản gốc, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button