Biểu Mẫu

Biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển

Tải về

Biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển

Căn cứ vào Bộ Luật dân sự và các văn bản pháp luật về Hợp đồng kinh tế, sau khi đã ký kết hợp đồng vận chuyển, thực hiện các điều khoản đã được thỏa thuận trên hợp đồng thì khâu cuối cùng là thanh lý hợp đồng, chấm dứt mối quan hệ giữa hai bên. share-data.top.vn xin giới thiệu đến các bạn độc giả biểu mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển được cập nhật mới nhất và sử dụng nhiều nhất hiện nay, mời các bạn cùng xem.

Biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý tài sản cố định mẫu số 02-TSCĐ

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

Biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển

Nội dung cơ bản của biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển:

Công ty…………………………
Địa chỉ……………………………
Số:………………………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

Căn cứ vào Bộ Luật dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật về Hợp đồng kinh tế;

Căn cứ vào Hợp đồng vận chuyển hành khách ký ngày……..tháng……..năm………….. giữa ………………………………. với…………………………………………….

Hôm nay, ngày………. tháng………..năm………………… tại…………………………………………………, chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ

Điện thoại Fax
Tài khoản số

Đại diện

Chức vụ

BÊN B:

Địa chỉ
Điện thoại Fax
Tài khoản số
Đại diện Chức vụ

Sau khi trao đổi hai bên thống nhất tiến hành thanh lý và quyết toán hợp đồng vận chuyển hành khách ký ngày…………tháng…………năm……………

Điều 1: Nội dung thực hiện:

Bên B đã vận chuyển khách của bên A theo đúng phương tiện và lộ trình ký kết của hợp đồng ký ngày…….tháng…….năm………

Điều 2: Giá trị thanh lý hợp đồng:

Giá trị hợp đồng:…………………………….. – đã bao gồm 10% thuế V.A.T

Giá trị thanh lý: ……………………………… (Bằng chữ: ……………………………………………)

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng dịch vụ vận chuyển bằng ô tô ký ngày……………….

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button