Biểu Mẫu

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

Tải về

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông là mẫu biên bản được lập ra khi tịch thu tang vật, phương tiện của cá nhân, tổ chức khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 05/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn

Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn

Biên bản về vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông


Mẫu biên bản tịch thu tang vật và phương tiện theo Thông tư 05

Nội dung cơ bản của biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN (1)
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……./ BB-TTTVPT

BIÊN BẢN
TỊCH THU TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-……..ngày …… tháng …… năm ……do ………………. ký (2)

Hôm nay, hồi…………. giờ ….ngày ….tháng……. năm……….tại (3)…………………………….

Chúng tôi gồm:

Họ và tên: …………………………………..Ngạch bậc/Chức vụ: …………………………………..;

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………;

Họ và tên: …………………………………..Ngạch bậc/Chức vụ: …………………………………..;

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………;

Với sự chứng kiến của: họ tên, địa chỉ, chức vụ, số giấy CMND (nếu có) (4)

Ông (bà) …………………………………………..Chức vụ: …………………………………………..

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………..

Tiến hành tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của: (5)

Ông (bà)/tổ chức: ………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh ………………………………..Quốc tịch: …………………………………..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ……………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: …………………………….

Cấp ngày:……………………………..Nơi cấp: ………………………………………………………..

Tang vật, phương tiện bị tịch thu gồm (6): ………………………………………………………….

Ý kiến của người chứng kiến: …………………………………………………………………………

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): …………………………………………………………………………

Ý kiến của người/đại diện tổ chức vi phạm: ……………………………………………………….

Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tịch thu thêm thứ gì khác.

Biên bản gồm …………trang, được lập thành………. bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu 01 bản.

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI RA QĐ XỬ PHẠT
HOẶC QĐ TỊCH THU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

(2) Ghi tên Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không có chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp bị tạm giữ đã hết thời hạn thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

(3) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(4) Nếu người chứng kiến là đại diện chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của họ.

(5) Ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, nghề nghiệp, số giấy CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân vi phạm/tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, số Quyết định thành lập hoặc ĐKKD đối với tổ chức vi phạm.

(6) Ghi rõ tên số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện bị tịch thu (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button