Biểu Mẫu

Biểu 10/TKĐĐ: Kiểm kê định kỳ diện tích đất trong các khu vực tổng hợp

Tải về Bản in

Biểu kiểm kê định kỳ diện tích đất trong các khu vực tổng hợp

Biểu 10/TKĐĐ: Kiểm kê định kỳ diện tích đất trong các khu vực tổng hợp là mẫu bản kiểm kê được lập ra để kiểm kê định kỳ diện tích đất trong các khu vực tổng hợp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Mẫu kiểm kê định kỳ diện tích đất trong các khu vực tổng hợp

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ DIỆN TÍCH ĐẤT TRONG CÁC KHU VỰC TỔNG HỢP
  (Đến ngày 31/12/…………)

  Đơn vị báo cáo:

  Xã:………………..…………..

  Huyện:……………..………..

  Tỉnh:………………………….….

  Đơn vị tính diện tích: ha

  Thứ tự

  Loại đất

  Đất khu dân cư nông thôn
  (DNT)

  Đất khu công nghệ cao
  (CNC)

  Đất khu kinh tế
  (KKT)

  Đất nông nghiệp công nghệ cao
  (NNC)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  I

  Tổng diện tích đất các khu vực tổng hợp của đơn vị hành chính (1+2+3)

  1

  Đất nông nghiệp trong khu vực tổng hợp

  NNP

  1.1

  Đất sản xuất nông nghiệp

  SXN

  1.1.1

  Đất trồng cây hàng năm

  CHN

  1.1.1.1

  Đất trồng lúa

  LUA

  1.1.1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  HNK

  1.1.2

  Đất trồng cây lâu năm

  CLN

  1.2

  Đất lâm nghiệp

  LNP

  1.2.1

  Đất rừng sản xuất

  RSX

  1.2.2

  Đất rừng phòng hộ

  RPH

  1.2.3

  Đất rừng đặc dụng

  RDD

  1.3

  Đất nuôi trồng thủy sản

  NTS

  1.4

  Đất làm muối

  LMU

  1.5

  Đất nông nghiệp khác

  NKH

  2

  Đất phi nông nghiệp trong khu vực tổng hợp

  PNN

  2.1

  Đất ở

  OTC

  2.1.1

  Đất ở tại nông thôn

  ONT

  2.1.2

  Đất ở tại đô thị

  ODT

  2.2

  Đất chuyên dùng

  CDG

  2.2.1

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  TSC

  2.2.2

  Đất quốc phòng

  CQP

  2.2.3

  Đất an ninh

  CAN

  2.2.4

  Đất xây dựng công trình sự nghiệp

  DSN

  2.2.5

  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

  CSK

  2.2.6

  Đất có mục đích công cộng

  CCC

  2.3

  Đất cơ sở tôn giáo

  TON

  2.4

  Đất cơ sở tín ngưỡng

  TIN

  2.5

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT

  NTD

  2.6

  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

  SON

  2.7

  Đất có mặt nước chuyên dùng

  MNC

  2.8

  Đất phi nông nghiệp khác

  PNK

  3

  Đất chưa sử dụng trong khu vực tổng hợp

  CSD

  3.1

  Đất bằng chưa sử dụng

  BCS

  3.2

  Đất đồi núi chưa sử dụng

  DCS

  3.3

  Núi đá không có rừng cây

  NCS

  II

  Đất có mặt nước ven biển (quan sát)

  MVB

  1

  Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản

  MVT

  2

  Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn

  MVR

  3

  Đất mặt nước ven biển có mục đích khác

  MVK

  Ngày…tháng…năm ….
  Người lập biểu
  (Ký, ghi rõ họ tên )

  Ngày…tháng…năm ….
  UBND cấp xã/Cơ quan tài nguyên và môi trường
  (Ký tên, đóng dấu)

  Biểu 10/TKĐĐ: Kiểm kê định kỳ diện tích đất trong các khu vực tổng hợp

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button