Biểu Mẫu

Biểu 12/TKĐĐ: Phân tích nguyên nhân tăng, giảm diện tích của các loại đất

Tải về Bản in

Biểu phân tích nguyên nhân tăng, giảm diện tích của các loại đất

Biểu 12/TKĐĐ: Phân tích nguyên nhân tăng, giảm diện tích của các loại đất là mẫu bảng phân tích được lập ra để phân tích nguyên nhân tăng, giảm diện tích của các loại đất. Mẫu được ban hành theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Mẫu phân tích nguyên nhân tăng, giảm diện tích của các loại đất

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN TĂNG, GIẢM DIỆN TÍCH CỦA CÁC LOẠI ĐẤT
  (Từ ngày … /… /……đến ngày 31/12/…………)

  Đơn vị báo cáo:

  Xã:…………….….………

  Huyện:………..………..

  Tỉnh:……….…………….

  Đơn vị tính diện tích: ha

  Thứ
  tự

  Loại đất

  Năm
  …..

  LUA

  HNK

  CLN

  RSX

  RPH

  RDD

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  1

  Đất trồng lúa

  LUA

  2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  HNK

  3

  Đất trồng cây lâu năm

  CLN

  4

  Đất rừng sản xuất

  RSX

  5

  Đất rừng phòng hộ

  RPH

  6

  Đất rừng đặc dụng

  RDD

  7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  NTS

  8

  Đất làm muối

  LMU

  9

  Đất nông nghiệp khác

  NKH

  10

  Đất ở tại nông thôn

  ONT

  11

  Đất ở tại đô thị

  ODT

  12

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  TSC

  13

  Đất quốc phòng

  CQP

  14

  Đất an ninh

  CAN

  15

  Đất xây dựng công trình sự nghiệp

  DSN

  16

  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

  CSK

  17

  Đất có mục đích công cộng

  CCC

  18

  Đất cơ sở tôn giáo

  TON

  19

  Đất cơ sở tín ngưỡng

  TIN

  20

  Đất nghĩa trang, nghĩa địa, NTL,, NHT

  NTD

  21

  Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối

  SON

  22

  Đất có mặt nước chuyên dùng

  MNC

  23

  Đất phi nông nghiệp khác

  PNK

  24

  Đất bằng chưa sử dụng

  BCS

  25

  Đất đồi núi chưa sử dụng

  DCS

  26

  Núi đá không có rừng cây

  NCS

  27

  Tăng khác

  Diện tích năm thống kê, kiểm kê

  Ngày…tháng…năm …
  Người lập biểu
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Ngày…tháng …năm …
  Ủy ban nhân dân cấp xã/Cơ quan tài nguyên và môi trường
  (ký tên, đóng dấu)

  Biểu 12/TKĐĐ: Phân tích nguyên nhân tăng, giảm diện tích của các loại đất

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button