Giáo Dục

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021


Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2020 – 2021 bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chuẩn theo Thông tư 22 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán, ôn tập các dạng bài tập trọng tâm, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết đề thi giữa học kì 2 lớp 4 mới nhất sau đây.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 các môn học 2021

 • Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2020 – 2021 Có đáp án
 • Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 – 2021

1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2021

Bài 1: Hình nào có frac{2}{3}số ô vuông đã tô đậm? (0,5 điểm)

Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 2: Phân số nào dưới đây là phân số hai phần năm? (0,5 điểm)

A. frac{2}{5}
B.frac{7}{5}
C. frac{3}{5}
D.frac{4}{5}

Bài 3: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm)

A. frac{2}{3} frac{3}{2}

B. frac{5}{8} frac{10}{16}

C. frac{10}{18} frac{11}{18}

D. 1 frac{70}{71}

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

85 dm2 = ………… cm2

1 tạ 25 kg =………..kg

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có bốn cạnh bằng nhau.

B. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

C. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

D. Có bốn góc vuông.

Bài 6: Rút gọn phân số: (1 điểm)

frac{45}{60} = ........................

frac{28}{36} = .......................

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) frac{2}{3}+frac{3}{4}

b)frac{2}{3} times frac{9}{5}

c) frac{2}{3}: frac{3}{4}

d)frac{4}{5}-frac{1}{3}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) frac{2}{5}+frac{3}{7}+frac{3}{5}+frac{4}{7}

b) frac{4}{3}-frac{14}{9}-frac{1}{3}-frac{5}{9}

Bài 9: Một lớp học có 3/ 5 học sinh, trong đó số học sinh được xếp loại khá. Tìm số học sinh xếp loại khá của lớp đó. (1,5 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2021

 • Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 – 2021

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

5

Khoanh đúng

A

A

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm)

A. frac{2}{3} < frac{3}{2}

B. frac{5}{8} = frac{10}{16}

C. frac{10}{18} < frac{11}{18}

D. 1 > frac{70}{71}

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

85 dm2 = 8 500 cm2

1 tạ 25 kg = 125 kg

Bài 6: Rút gọn phân số: (1 điểm)

frac{45}{60}=frac{45: 15}{60: 15}=frac{3}{4}

frac{28}{36}=frac{28: 4}{36: 4}=frac{7}{9}

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) frac{2}{3}+frac{3}{4}=frac{8}{12}+frac{9}{12}=frac{17}{12}

b) frac{2}{3} times frac{9}{5}=frac{18}{15}

c) frac{2}{3}: frac{3}{4}=frac{8}{9}

d) frac{4}{5}-frac{1}{3}=frac{12}{15}-frac{5}{15}=frac{7}{15}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) 

begin{array}{l} frac{2}{5}+frac{3}{7}+frac{3}{5}+frac{4}{7} left(frac{2}{5}+frac{3}{5}right)+left(frac{3}{7}+frac{4}{7}right) frac{5}{5}+frac{7}{7}=2 end{array}

b) 

begin{array}{l} frac{4}{3}-frac{14}{9}-frac{1}{3}-frac{5}{9} left(frac{4}{3}-frac{1}{3}right)-left(frac{14}{9}-frac{5}{9}right) frac{3}{3}-frac{9}{9}=1-1=0 end{array}

Bài 9: Một lớp học có 3/5 học sinh, trong đó số học sinh được xếp loại khá. Tìm số học sinh xếp loại khá của lớp đó. (1,5 điểm)

Bài giải:

Số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là:

35 x frac{3}{5} = 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học sinh

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020

Câu 1: Trong các phân số frac{9}{8};frac{9}{9};frac{8}{8};frac{8}{9} phân số nào bé hơn 1?

A. frac{9}{8}

B. frac{9}{9}

C. frac{8}{8}

D. frac{8}{9}

Câu 2: Phân số nào dưới đây bằng phân số frac{3}{4}?

A. frac{10}{15}

B. frac{12}{16}

C. frac{20}{15}

D. frac{6}{9}

Câu 3: Hình bình hành có độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu ?

A. 126 dm2

B. 136 dm2

C. 146 dm2

D. 156 dm2

Câu 4: Tìm X: (1 điểm)

a. X + frac{3}{4} = 9

b. X x frac{6}{7}= frac{8}{9}

Câu 5: Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 55m2 8cm2 = … cm2 là:

A. 558

B. 5580

C. 55800

D. 550 008

Câu 6: Tính (1 điểm)

a. frac{2}{5}+frac{3}{2}

b. frac{10}{15}-frac{1}{3}=

c. frac{6}{7}times4

d. frac{3}{4}:frac{6}{9}=

Câu 7: Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: (1 điểm)

A. frac{2}{3};frac{5}{6};frac{4}{2}

B. frac{5}{6};frac{2}{3};frac{4}{2}

C. frac{4}{2};frac{5}{6};frac{2}{3}

D. frac{2}{3};frac{4}{2};frac{5}{6}

Câu 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất (1 điểm)

3timesfrac{7}{10}+frac{7}{10}times5+2timesfrac{7}{10}

…………………………………………………………………………….….…..

Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 120 m. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó? (1 điểm).

Câu 10: Một cửa hàng có 250kg gạo. Buổi sáng đã bán 25kg gạo, buổi chiều bán 3/5 số gạo còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Đáp án: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020

Câu 1: Chọn D

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B

Câu 4:

a. X + frac{3}{4} = 9

X = 9-frac{3}{4}

X = frac{33}{4}

b. X x frac{6}{7}= frac{8}{9}

X = frac{8}{9}:frac{6}{7}

X = frac{28}{27}

Câu 5: Chọn D

Câu 6

a. frac{2}{5}+frac{3}{2} =frac{4}{10}+frac{15}{10}=frac{9}{10}

b. frac{10}{15}-frac{1}{3}=frac{10}{15}-frac{5}{15}=frac{1}{3}

c. frac{6}{7}times4=frac{6times4}{7}=frac{24}{7}

d. frac{3}{4}:frac{6}{9}=frac{3}{4}timesfrac{9}{6}=frac{27}{24}=frac{9}{8}

Câu 7: Chọn C

Câu 8.

3timesfrac{7}{10}+frac{7}{10}times5+2timesfrac{7}{10}=frac{7}{10}timesleft(3 + 5 + 2right)=frac{7}{10}times10=frac{70}{10}=7

Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 120 m. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó? (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

120 x frac{2}{3}= 80 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

(120+ 80) x 2 = 400 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

120 x 80= 9600 (m2)

Đáp số: 9600 m2

Câu 10: Một cửa hàng có 250kg gạo. Buổi sáng đã bán 25kg gạo, buổi chiều bán 3/5 số gạo còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Bài giải:

Số gạo còn lại của cửa hàng sau buổi sáng bán là:

250 – 25 = 225 (kg)

Số kg gạo buổi chiều bán là:

225 x frac{3}{5}= 135 (kg)

Số kg gạo cả hai buổi cửa hàng đã bán được là:

25 + 135 = 160 (kg)

Đáp số: 160 kg gạo

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 mới nhất: 2019 – 2020

 • Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 có đáp án năm học 2019 – 2020
 • Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 – 2020
 • Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Tiếng việt năm 2019 – 2020
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán có đáp án năm 2019 – 2020
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Tiếng việt có đáp án năm 2019 – 2020
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2019 – 2020 theo Thông tư 22
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Tiếng việt năm 2019 – 2020 theo Thông tư 22

3. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng câu 1 và câu 2:

Câu 1. 0,5đ Trong các số đo dưới đây, số đo bằng 80km là:

a. 8 000 m2

b. 80 000 dm2

c. 800 000 m2

d. 80 000 000 m2

Câu 2. 0,5đ Chu vi của hình chữ nhật là 48cm. Nếu chiều dài là 15cm thì diện tích hình chữ nhật là:

a. 24 cm2

b. 126 cm2

c. 135 cm2

d. 720 cm2

Câu 3. 0,5đ Nối số đo ở cột A với số đo ở cột B sao cho phù hợp:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 4. 0,5đ Điền số đo thích hợp vào chỗ chấm:

Một hình bình hành có diện tích frac{8}{5}m2, chiều cao là frac{2}{5} m. Cạnh đáy tương ứng của hình bình hành đó là……….

Câu 5. 0,5đ Ghi dấu so sánh vào ô trống:

3 km2 □ 300 000 m2

7 m2 □ 7000 dm2

Câu 6. 0,5đ Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:.

– Góc nhọn lớn hơn góc tù □

– Góc nhọn bé hơn góc vuông □

– Góc vuông bằng 1/2 góc bẹt □

Câu 7. 2đ Tính:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 8. 2đ A. Tìm x:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

B. Xếp các số đo sau theo thứ tự tăng dần:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 9. 2 đ Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Cứ 1m2 người ta thu được 5 kg rau xanh. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau xanh trồng tại vườn rau hình chữ nhật trên?

Giải

Câu 10. 1 đ Hãy viết 5 phân số khác nhau lớn hơn frac{1}{7}và bé hơn frac{1}{2}.

>> Tham khảo: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2018 – 2019 theo Thông tư 22 – Đề 2

Đáp án: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 1

Bài 1 và bài 2:

Học sinh thực hiện đúng mỗi câu được: 0,5 điểm.

Bài 1: d

Bài 2: c

Bài 3 và bài 4:

Học sinh ghi đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm.

Bài 3

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 4: 4m

Bài 5: 3km2 > 300 000 m2

7m2 < 7000dm2

Bài 6: S – Đ – Đ

Bài 7:

Học sinh tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 8A:

Học sinh làm đúng mỗi bước được: 0,5 điểm.

A. Tìm x:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Có thể ghi : Vì mẫu số 7 = 35 : 5 nên Tử số x = 40 : 5

x = 8

Bài 8B: Đúng hết thứ tự được 1 điểm.

B. Thứ tự xếp là:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 9: Mỗi bước 0.5 điểm.

– Thiếu hoặc ghi sai đáp số, tên đơn vị trừ 0,5 điểm. (2 điểm)

Giải

Chiều rộng vườn rau là: 120 × frac{2}{3}= 80 (m)

Diện tích vườn rau là: 120 × 80 = 960 (m2)

Số rau thu hoạch được là: 50 × 960 = 4800 (kg)

48000 kg tạ = 48 tạ

Đáp số: 48 tạ

Bài 10: Mỗi bước 0.5 điểm.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bảng ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

MẠCH KIẾN THỨC

NỘI DUNG

KIẾN THỨC – KỸ NĂNG

CẦN ĐÁNH GIÁ

SỐ CÂU

HỎI

CÂU

HỎI

HÌNH THỨC CÂU HỎI

TỔNG ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM

TỰ LUẬN

Nhận biết

Hiểu

Nhận biết

Hiểu

Vận dụng

Vận dụng phản hồi

SỐ HỌC

Bốn phép tính trên phân số

1

7

2

2

Tìm 5 phân số ở giữa hai phân số

1

10

1

1

Tìm x với phân số

1

8A

1

1

Tìm phân số của một số

1

10

0.5

Nhân với số có một chữ số

1

10

0.5

ĐO LƯỜNG

Chuyển đổi số đo khối lượng

Đổi số đo khối lượng trong giải toán.

2

1; 3

10

0,5; 0,5

0,5

1,5

So sánh số đo diện tích

1

5

0,5

0,5

Sắp xếp số đo độ dài

1

8B

1

1

HÌNH HỌC

Tìm cạnh đáy hình bình hành.

1

4

0,5

0,5

So sánh các loại góc

1

6

0,5

0,5

Tính diện tích hình chữ nhật

1

2

0,5

1,5

Giải toán diện tích hình chữ nhật.

10

0.5

0,5

2

2

2

1

2

1

10

4. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. (0,5 điểm) (M1). Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 có tận cùng là:

A. 0
B. 1
C. 2

Câu 2. (0,5 điểm) (M1). Trong các số 32743; 41561; 54567 số chia hết cho 3 là:

A. 32743
B. 41561
C. 54567

Câu 3. (0,5 điểm) (M1). Phân số nào dưới đây bằng frac{3}{7}?

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 4. (0,5 điểm) (M1). Rút gọn phân số frac{12}{28}ta được kết quả là:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 5. (0,5 điểm) (M2). Kết quả của phép cộng frac{2}{3}+frac{1}{5}là:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 6. (0,5 điểm) (M2). Cho số thích hợp để điền vào chỗ trống là frac{8}{15}times9=frac{....}{5}:

A. 16

B. 24

C. 27

Câu 7. (0,5 điểm) (M1). Viết số thích hợp vào chỗ chấm: frac{1}{4}thế kỉ = ………..năm

A. 25

B. 20

C. 22

Câu 8. (0,5 điểm) (M1). 45dm2 37cm2 = ………….cm2

A. 4037

B. 4537

C. 400537

Câu 9. (0,5 điểm) (M2). Một hình chữ nhật có diện tích frac{25}{16}m2, chiều dài frac{15}{4}m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 10. (0,5 điểm) (M2). Cho hình bình hành có diện tích 525m2, chiều cao 15m. Đáy của hình bình hành là:

A. 45m

B. 35m

C. 25m

Câu 11. (0,5 điểm) (M3). Giá trị của biểu thức là frac{5}{9}+frac{3}{8}timesfrac{4}{9}:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 12. (0,5 điểm) (M3). frac{5}{8}-frac{1}{4}+frac{3}{16}= ………….. Số điền vào chỗ chấm là:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 13. (1 điểm) Tính:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 14. (2 điểm) Lớp 4A có 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại: frac{1}{3}số em của lớp đạt loại Giỏi, frac{2}{5}số em của lớp đạt loại Khá, còn lại là loại trung bình. Hỏi lớp có bao nhiêu em xếp loại trung bình?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

Câu 15. (1 điểm). Tính

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Đáp án: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 2

I. Hướng dẫn chấm: Bài kiểm tra cho theo thang điểm 10, không cho điểm 0

– Điểm của bài kiểm tra nếu là điểm thập phân thì được làm tròn. Ví dụ: 9,25 làm tròn 9; 9,5 làm tròn 10.

– Bài kiểm tra định kỳ được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế.

II. Đáp án, biểu điểm

Câu

Nội dung

Điểm

1

A

0,5

2

C

0,5

3

C

0,5

4

C

0,5

5

B

0,5

6

B

0,5

7

A

0,5

8

B

0,5

9

B

0,5

10

B

0,5

11

A

0,5

12

A

0,5

13

a,Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

0,5

b, Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

0,5

14

Bài giải

Phân số chỉ số em xếp loại Giỏi và Khá là

frac{1}{3}+frac{2}{5}=frac{11}{15}(em)

0,25

0,5

Phân số chỉ số em xếp loại trung bình là

1-frac{11}{15}=frac{4}{15}(em)

0,5

Số em xếp loại trung bình là

45timesfrac{4}{15}=12(em)

0,5

Đáp số: 12 em

0,25

15

a,

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

0,5

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4: 2018 – 2019

 • Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2018 – 2019 theo Thông tư 22
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2018 – 2019 theo Thông tư 22
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2018 – 2019 theo Thông tư 22
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2018 – 2019
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2018 – 2019

5. Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 4:

 • Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 1
 • Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 2
 • Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 3
 • Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 4
 • Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 5

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4. Những đề thi này được website.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button