Giáo Dục

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán theo Thông tư 22


Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán theo Thông tư 22 là tài liệu tổng hợp kiến thức gồm có 05 đề thi môn Toán, giúp cho các em luyện tập và rèn luyện các bài kiểm tra học kì 1 lớp 3 đạt kết quả cao.

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán – Đề số 1

Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 3

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

T N

KQ

T L

TN

KQ

T L

TN

KQ

T L

TN

KQ

T L

TN

KQ

T L

Số học

Số câu

1

2

1

1

3

2

Số điểm

1,0

2,0

1,0

1,0

Câu số

1

4, 5

6

9

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

2,0

2,0

Câu số

2,3

8

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

Câu số

6

Tổng

Số câu

3

2

1

1

1

1

6

3

Số điểm

3,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

6,0

4,0

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

MÔN TOÁN (Thời gian làm bài: 40 phút)

A. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1,0 điểm) Kết quả của phép tính 540 – 40 là:

A. 400

B. 500

C. 600

Câu 2: (1,0 điểm) Kết quả của phép tính 50g x 2 là:

A. 100

B. 200

C. 100g

Câu 3: (1 điểm) Bao gạo 45 kg cân nặng gấp số lần bao gạo 5kg là:

A. 9 lần

B. 9

C. 8 lần

Câu 4: (1 điểm) Tìm x, biết: 56 : x = 8

A. x = 5

B. x = 6

C. x = 7

Câu 5: (1 điểm) 30 + 60: 6 = … Kết quả của phép tính là:

A. 15

B. 40

C. 65

Câu 6: (1 điểm) Hình bên có số góc vuông là:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020

A. 2

B. 3

C. 4

B. Tự luận: (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 203 x 4

b) 684: 6

Câu 8. (2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 412 m vải, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 282 m vải. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 9. (1 điểm) Lớp 3A có 34 học sinh, cần chia thành các nhóm, mỗi nhóm có không quá 6 học sinh. Hỏi có ít nhất bao nhiêu nhóm?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

A. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu khoanh đúng được 1,0 điểm

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: B

Câu 6: A

B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm):

Câu 7. (1,0 điểm): Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm:

a) 812

b) 114

Câu 8. (2,0 điểm):

Giải:

Buổi chiều cửa hàng bán được số mét vải là: (0,25 điểm)

412 – 282 = 130 (m) (0,75 điểm)

Cả hai buổi cửa hàng bán được số mét vải là: (0,25 điểm)

412 + 130 = 542 (m) (0,5 điểm)

Đáp số: 542 mét vải (0,25 điểm)

Câu 9. HS nêu đúng: Có thể chia được ít nhất 6 nhóm học sinh (1,0 điểm)

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán – Đề số 2

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (M1 – 1đ)

Đồng hồ bên chỉ:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

A. 10 giờ 10 phút

B. 2 giờ 10 phút

C. 10 giờ 2 phút

Câu 2: Giá trị của biểu thức 45 + 27 : 3 là: (M2 – 1đ)

A. 24

B. 36

C. 54

Câu 3: 3m 8cm = …. cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (M2 – 1đ)

A. 38

B. 308

C. 380

Câu 4: Cho số bé là 5, số lớn là 35. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé ? (M3 – 1đ)

A. 8 lần

B 9 lần

C. 7 lần

Câu 5: Hình vẽ (Hình dưới) có số góc vuông là: (M1 -1đ)

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

A. 2

B. 3

C. 4

Câu 6: Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là: (M-1)

A. 600

B. 60

C. 61

Câu 7: Trong các số 24,51,62 số chia cho 5 có số dư lớn nhất là số nào? (M4 – 1đ)

A. 24

B. 51

C. 62

Câu 8: Giá trị của X trong phép tính: 926 – x = 175 (M3 – 1đ)

A. 951

B. 751

C. 851

Câu 9: Đặt tính rồi tính: (M2 – 1đ)

a) 106 x 8

b) 480 : 6

Câu 10: Một cửa hàng có 104kg gạo, cửa hàng đã bán đi 1/4 kg gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo? (M3 -1 đ)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Câu 1: A (1đ)

Câu 2: C (1đ)

Câu 3: B (1đ)

Câu 4: C (1đ)

Câu 5: A (1đ)

Câu 6: B (1đ)

Câu 7: A (1đ)

Câu 8: B (1đ)

Câu 9: 1đ)

– Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0.5 điểm

a) 848

b) 80

Câu 10: (1đ)

Bài giải

Số kg gạo cửa hàng đã bán đi là: (0.25)

104 : 4 = 26 (kg) (0.25)

Số kg gạo cửa hàng còn lại là: (0.25)

104 – 26 = 78 (kg) (0.25)

Đáp số: 78 kg

Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính cộng, trừ trong phạm vi 1000.

Số câu

1

1

1

2

1

1

7

Số điểm

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

7.0

Câu số

6

2

9

4,8

10

7

Đại lượng và đo đại lượng: xăng -ti-mét.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1.0

1.0

2.0

Câu số

1

3

Yếu tố hình học: hình tứ giác.

Số câu

1

1

Số điểm

1.0

1.0

Câu số

5

Tổng cộng

Số câu

3

2

1

2

1

1

10

Số điểm

3.0

2.0

1.0

2.0

1.0

1.0

10.0

Tỉ lệ điểm cho mức độ nhận thức

30%

30%

30%

10%

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán – Đề số 3

Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 3

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên.

Số câu

2

1

1

1

1

3

3

Số điểm

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

4,0

Giải toán về gấp một số lên nhiều lần, giảm một số đi nhiều lần.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Đại lượng và đo đại lượng..

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học: góc vuông và góc không vuông.

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Giải bài toán có lời văn

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

Tổng

Số câu

5

1

1

1

1

6

4

Số điểm

3,0

1,0

2,0

3,0

1,0

4,0

6,0

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

ĐIỂM

NHẬN XÉT CỦA GV

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Bài 1. Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là:

A. 6

B. 60

C. 600

Bài 2. Giá trị của biểu thức: 27 : 3 + 45 là:

A. 54

B. 55

C. 56

Bài 3. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 3m 8dm = …. dm.

A. 38

B. 380

C. 308

Bài 4. Hình dưới đây có số góc vuông là:

 Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

A. 2

B. 3

C. 4

Bài 5. 124 x 3 = …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 362

B. 372

C. 374

Bài 6. Gấp số 5 lên 4 lần ta được số……?

A. 20

B. 25

C. 30

II: Phần tự luận (6 điểm)

Bài 7. Đặt tính rồi tính

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 4

d) 84 : 6

Bài 8. Một quyển sách truyện dày 128 trang. An đã đọc được 1/4 số trang đó. Hỏi An đã đọc được bao nhiêu trang sách?

Bài giải :

Bài 9. Tìm x, biết:

a/ 28 – x = 18

b/ x – 123 = 321

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu

Đáp án

Điểm

1

B

0,5

2

A

0,5

3

A

0,5

4

A

0,5

5

B

1,0

6

A

1,0

II. Phần tự luận (6 điểm):

Câu

Nội dung

Điểm

7

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343

c) 424

d) 14

2,0

8

Số trang sách đã đọc là:

0,5

128: 4 = 32 (trang)

1

Đáp số: 32 trang

0,5

9

a/ 28 – x = 18

x = 28 – 18

x = 10

b/ x – 123 = 321

x = 321 + 123

x = 444

2,0

4. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán – Đề số 4

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số 525 đọc là:

A. Năm trăm hai lăm

B. Lăm trăm hai mươi năm

C. Lăm hai mươi lăm

D. Năm trăm hai mươi lăm

Câu 2. Trong phép chia có dư, số dư lớn nhất là 8, số chia là số nào?

A. 9

B. 10

C. 7

D. 1

Câu 3. Giá trị của biểu thức 216 + 30 : 5 là bao nhiêu?

A. 246

B. 211

C. 221

D. 222

Câu 4. 9hm = …….. m Số điền vào chỗ chấm là:

A. 90

B. 900

C. 9000

D. 900

Câu 5. Một cái sân hình vuông có cạnh là 8m. Hỏi chu vi cái sân đó là bao nhiêu mét?

A. 64 m

B. 32 m

C. 16 m

D . 24 m

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu góc không vuông?

Toán lớp 3 kì 1

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Đặt tính rồi tính:

587 + 209

742 : 7

Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x :

a) 76 + x = 257

b) 672 : x = 6

Câu 3. (2 điểm) Buổi sáng cửa hàng bán được 456 lít dầu, buổi chiều bán được bằng frac{1}{4} buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Câu 4. (2 điểm) Lớp 3A có 34 học sinh, cần chia thành các nhóm, mỗi nhóm có không quá 6 học sinh. Hỏi lớp 3A có ít nhất bao nhiêu nhóm?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D A D D B C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

Đặt tính và tính đúng mỗi phần được (0,75đ)

587 + 209 = 796

742 : 7 = 106

Câu 2. (1,5 điểm)

Mỗi phần đúng được (0,75đ)

a) 76 + x = 257

x = 257 – 76

x = 181

b) 672 : x = 6

x = 672 : 6

x = 112

Câu 3. (2 điểm)

Số dầu bán buổi chiều là

456 : 4 = 114 (lít)

Số dầu bán cả 2 buổi là

456 + 114 = 570 (lít)

Đáp số: 570 lít dầu

Câu 4. (2 điểm)

Ta có: 34 : 6 = 5 (dư 4)

Số nhóm có đủ 6 học sinh là 5 nhóm, còn 4 học sinh nữa thì thêm 1 nhóm.

Vậy lớp 3A có ít nhất số nhóm là:

5 + 1 = 6 (nhóm)

Đáp số: 6 nhóm

……………………………………….

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 có đáp án là một trong số những tài liệu tham khảo khá hữu ích dành cho các em học sinh lớp 3. Với đề thi toán lớp 3 học kì 1 này các em học sinh có thể ứng dụng cho quá trình ôn luyện và nâng cao kiến thức cũng như khả năng làm bài thi được tốt hơn. website sẽ liên tục cập nhật các đề thi mới nhất tới các bạn.

Hi vọng qua những đề mẫu trên, các em có thể áp dụng triệt để những bí quyết trên để ôn thi học kì 1 môn toán hiệu quả và có thể rút kinh nghiệm cho kì thi thật đạt kết quả cao nhất. Tham khảo thêm các bộ đề hay khác:

Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều

 • Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1 năm 2021 – 2022
 • Đề cương ôn tập Tiếng Việt lớp 3 học kì 1 năm 2021 – 2022
 • 60 đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm 2021 – 2022 Tải nhiều
 • 61 đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Tải nhiều
 • Bộ 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 Tải nhiều
 • Bộ 42 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 Tải nhiều
 • Bộ 24 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 theo Thông tư 22 Tải Nhiều
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán theo Thông tư 22
 • 15 đề ôn thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2021 – 2022
 • Bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2021-2022

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

 • Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm học 2021-2022 – Đề 1
 • Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm học 2021-2022 – Đề 2
 • Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm học 2021-2022 – Đề 3
 • Bộ đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm học 2021-2022

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 3 học kì 1 năm 2021-2022 – Đề 1
 • Đề thi Tiếng Việt lớp 3 học kì 1 năm 2021-2022 – Đề 2
 • Đề thi Tiếng Việt lớp 3 học kì 1 năm 2021-2022 – Đề 3
 • Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 3 học kì 1 năm 2021-2022

Đề ôn tập học kì 1 lớp 3

Đề ôn tập học kì 1 lớp 3 môn Toán

 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán – Đề 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán – Đề 5
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán – Đề 6

Đề ôn tập học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt

 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt – Đề 3

Như vậy, website.com đã gửi tới các bạn Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán theo Thông tư 22 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán 3 hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button