Biểu Mẫu

Bộ hồ sơ thanh lý xe và Tài sản cố định (TSCĐ)

Bộ hồ sơ thanh lý xe ô tô và Tài sản cố định (TSCĐ)

share-data.top.vn xin gửi tới bạn đọc bộ hồ sơ đầy đủ về thanh lý xe ô tô và tài sản cố định. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về sử dụng để có thể thuận tiện hơn trong việc làm hồ sơ thanh lý tài sản cố định nhé.

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định – Mẫu số 02-TSCĐ ban hành theo Thông tư 200:


Mẫu 02-TSCĐ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Nội dung cụ thể Mẫu 02-TSCĐ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Đơn vị:……………………………

Bộ phận:…………………………

Mẫu số: 02 – TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày …tháng …năm ….

Số: ……………………
Nợ: …………………..
Có: …………………..

Căn cứ Quyết định số: …………….. ngày …. tháng …. năm ……… của………………………
về việc thanh lý TSCĐ.

I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:

– Ông/Bà: ………………………………………. Chức vụ: ………………………….. Trưởng ban:

– Ông/Bà: ………………………………………. Chức vụ: ……………………………….. Ủy viên:

– Ông/Bà: ………………………………………. Chức vụ: ……………………………….. Ủy viên:

II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:

– Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ:……………………………………………………

– Số hiệu TSCĐ:…………………………………………………………………………………………..

– Nước sản xuất (xây dựng):…………………………………………………………………………..

– Năm sản xuất:……………………………………………………………………………………………

– Năm đưa vào sử dụng: ……………………………… Số thẻ TSCĐ:…………………………….

– Nguyên giá TSCĐ:………………………………………………………………………………………

– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý:…………………………………………………

– Giá trị còn lại của TSCĐ:………………………………………………………………………………

III- Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

………, ngày…..tháng…..năm….
Trưởng Ban thanh lý
(Ký, họ tên)

IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:

– Chi phí thanh ký TSCĐ: ………………………………..(viết bằng chữ)…………………………….

– Giá trị thu hồi: …………………………………………….(viết bằng chữ)……………………………..

– Đã ghi giảm số TSCĐ ngày ………..tháng ……….năm …………..

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Ngày …. tháng …. năm ……
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trong bộ hồ sơ còn có:

Giấy khai đăng ký xe

Hợp đồng mua bán xe

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Quyết định của giám đốc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button