Giáo Dục

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 23 Nâng cao


Trắc nghiệm Lịch sử 11 nâng cao

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 23 Nâng cao do website biên soạn và đăng tải, nhằm củng cố lý thuyết bài học cũng như làm quen các dạng bài tập Sử 11 nâng cao khác nhau.

  • Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 24 Nâng cao

Bài tập Lịch sử 11 nâng cao có đáp án

Câu 1: Tiếp theo thắng lợi ở Pê-tơ-rô-grát, Chính quyền Xô viết được thành lập ở đâu?

A. Toàn nước Nga.

B. Xta-lin-grát

C. Mát-xcơ-va.

D. Điện Xmô-nưi.

Câu 2: Hội đồng Kinh tế quốc dân tối cao ở Nga được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 12- 1918.

B. Tháng 11 – 1917

C. Tháng 12- 1917.

D. Tháng 2- 1918

Câu 3: Giai cấp tư sản Nga thành lập Chính phủ lâm thời vào thời gian nào?

A. Tháng 3- 1917

B. Tháng 6- 1917.

C. Tháng 2- 1911

D. Tháng 3- 1917

Câu 4: Trải qua tám tháng đầu đấu tranh, mục tiêu của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích là gì?

A. Tất cả các mục tiêu trên

B. Tập hợp lực lượng quần chúng đông đảo để đủ sức lật đổ giai cấp tư sản.

C. Chuyển cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. Lật đổ chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.

Câu 5: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính gì?

A. Lật đổ chế độ Nga hoàng.

B. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.

C. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.

D. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.

Câu 6: Đại biểu của các Xô viết ở Nga là những thành phần nào?

A. Công nhân, nông dân và thợ thủ công.

B. Cộng nhân, nông dân và binh lính.

C. Tư sản, quý tộc mới và binh lính.

D. Tư sản, công nhân, nông dân.

Câu 7: Văn kiện nào của Lênin chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa?

A. Báo Tia lửa.

B. Luận cương tháng Mười.

C. Luận cương tháng Tư.

D. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Bôn-sê-vích do Lênin khởi thảo.

Câu 8: Sự kiện nào thể hiện thắng lợi to lớn và quyết định nhất của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

A. Quân khởi nghĩa tấn công ở Pê-tơ-rô-grát.

B. Quân khởi nghĩa giành thắng lợi trên khắp các mặt trận ở Nga.

C. Quân khởi nghĩa chiếm được Cung điện Mùa Đông.

D. Quân khởi nghĩa giành thắng lợi ở Mát-xcơ-va.

Câu 9: Sau Cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là chính quyền nào?

A. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản.

B. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp vô sản.

C. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng.

D. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ dân chủ vô sản.

Câu 10: Đầu thế kỉ XX, đứng đầu nhà nước quân chủ chuyên chế ở Nga là ai?

A. Nga hoàng Ni-cô-lai III

B. Nga hoàng Ni-cô-Lai I

C. Nga hoàng Đại đế.

D. Nga hoàng Ni-cô-lai II

Câu 11: Ngày 23-2-1917 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga?

A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố.

B. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị.

C. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạng

D. Cuộc biểu tình của 90 nghìn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.

Câu 12: Sự kiện mở đầu cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 là:

A. Cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông

B. Cuộc biểu tình của công nhân ở thủ đô Pê-tơ-rô-grát.

C. Hai chính quyền song song tồn tại.

D. Các Xô viết Nga được thành lập

Câu 13: Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng:

A. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng.

B. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị – xã hội.

C. Bị các nước đế quốc thôn tính.

D. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế.

Câu 14: Sau cách mạng 1905 – 1907, nước Nga theo thể chế chính trị nào?

A. Cộng hòa đại nghị.

B. Quân chủ lập hiến

C. Quân chủ chuyên chế.

D. Cộng hòa tư sản.

Câu 15: Khi nước Nga tham chiến trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, quân đội của Nga như thế nào?

A. Liên tiếp giành thế chủ động trên chiến trường.

B. Liên tiếp giành thế chủ động trên chiến trường.

C. Liên tiếp giành được thắng lợi

D. Liên tiếp bị thua trận.

Câu 16: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là một cuộc cách mạng gì?

A. Cách mạng dân chủ tư sản

B. Cách mạng giải phóng dân tộc

C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

D. Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân.

Câu 17: Ngày 7 – 10 – 1917, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga?

A. Lê-nin bí mật từ Pê-tơ-rô-grát về Mát-xcơ-va, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

B. Quân khởi nghĩa tấn công vào Cung điện Mùa Đông.

C. Lênin thông qua Luận cương tháng Mười.

D. Lênin bí mật từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo cách mạng

Câu 18: Tại Đại hội Xô viết toàn Nga, các sắc lệnh nào được thông qua?

A. Sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh bánh mì

B. Sắc lệnh bánh mì và sắc lệnh ruộng đất.

C. Sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất

D. Sắc lệnh hòa bình, sắc lệnh bánh mì và sắc lệnh ruộng đất.

Câu 19: Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước một tình thế gì?

A. Kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng

B. Chính phủ Nga hoàng sắp bị sụp đổ.

C. Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng.

D. Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga.

Câu 20: Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919, nước Nga thực hiện chính sách gì?

A. Chính sách kinh tế mới.

B. Chính sách quốc phòng toàn dân

C. Chính sách tổng động viên

D. Chính sách cộng sản thời chiến

Câu 21: Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) như thế nào?

A. Chỉ tham gia chiến tranh khi chiến tranh lan rộng đến nước Nga.

B. Đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc.

C. Phản đối chiến tranh đế quốc đến cùng

D. Không tham gia cũng không phản đối chiến tranh.

Câu 22: Đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài để bảo vệ chính quyền Xô viết.

A. Khai mạc vào đêm 24 – 10 – 1917. Tại Mát-xcơ-va.

B. Khai mạc vào đêm 25 – 10 – 1917. Tại Mát-xcơ-va.

C. Khai mạc vào đêm 26 – 10 – 1917. Tại Pê-tơ-rô-grát

D. Khai mạc vào đêm 25 – 10 – 1917. Tại Mát-xcơ-va.

Câu 23: Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười, nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là gì?

A. Tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

B. Đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chỉ, xây dựng bộ máy nhà nước mới.

C. Đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài để bảo vệ chính quyền Xô viết.

D. Đập tan chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.

Câu 24: Cuộc khởi nghĩa ở Pê-tơ-rô-grát giành được thắng lợi vào thời gian nào?

A. Ngày 07 -10- 1917

B. Ngày 25 – 10- 1917

C. Ngày 24 – 10- 1917

D. Ngày 20- 10- 1917

Câu 25: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Cách mạng tháng Mười Nga đã chỉ ra cho giai cấp công nhân quốc tế kẻ thù chính, trước mắt để đấu tranh đi đến thắng lợi.

B. Cách mạng tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với nước Nga và thế giới.

C. Cách mạng tháng Mười Nga đã chọc thủng một mắt xích ở khâu yếu nhất trong hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới.

D. Cách mạng tháng Mười Nga mở ra con đường giải phóng cho công nhân và nhân dân lao động ở Âu – Mĩ.

E. Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên giành được thắng lợi.

Câu 26: Để chuyển toàn bộ chính quyền về tay các Xô viết, trong tám tháng đầu (từ tháng 2 đến tháng 9) Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích chủ trương đấu tranh bằng phương pháp gì?

A. Đấu tranh hòa bình.

B. Đấu tranh bạo lực.

C. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

D. Đấu tranh vũ trang.

Câu 27: Kinh tế nước Nga bị suy sụp, nạn đói thường xuyên xảy ra, quân đội liên tiếp bị thua trận, đó là hậu quả của:

A. Chính sách cai trị hà khắc của Nga hoàng.

B. Nước Nga bước vào thời kì khủng hoảng trầm trọng

C. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất.

D. Nước Nga bị các nước chiếm đóng.

Câu 28: “Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng tháng Mười Nga chiếu sáng nhất năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất…”. Câu nói đó của ai?

A. Mao Trạch Đông.

B. Hồ Chí Minh

C. Xta-lin.

D. Lênin.

Câu 29: Khó khăn lớn nhất của nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1920 là gì?

A. Chính quyền Xô viết mới thành lập, còn quá non trẻ.

B. Nền kinh tế bị kiệt quệ do chiến tranh tàn phá

C. Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy chống chính quyền cách mạng.

D. 14 nước đế quốc cấu kết với bọn phản động trong nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước Nga.

Đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 11 Nâng cao

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C C A B A B C C B D
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án D B B C D C D C C D
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Đáp án B B B B B, C, E A C B D

Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài trắc nghiệm Lịch sử 11 cơ bản hay các môn học khác như Địa lý, Sinh học, Vật lý,…. được website biên soạn chi tiết và khoa học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button