Biểu Mẫu

Chương trình khung đào tạo thẩm tra viên An toàn giao thông đường bộ

Tải về

Nội dung đào tạo thẩm tra viên ATGT

share-data.top.vn mời các bạn tham khảo Chương trình khung đào tạo thẩm tra viên An toàn giao thông đường bộ, phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong bài viết này.

Mẫu đơn đăng ký học Thẩm tra viên An toàn giao thông đường bộ

Bản khai kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đường bộ

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO THẨM TRA VIÊN

AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

I. Thời gian đào tạo: bao gồm 70 tiết (07 ngày), trong đó:

Giảng dạy lý thuyết: 55 tiết.

Bài tập tình huống, đi thăm hiện trường, giải đáp thắc mắc và tổ chức thi: 15 tiết.

II. Chương trình khung:

STT

Nội dung

Số tiết

Học phần I – Giới thiệu về chương trình và cơ sở kinh doanh đào tạo

1

Chuyên đề 1

Giới thiệu

1.1. Khái quát.

1.2. Giới thiệu chương trình đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

1.2.1. Mục đích – yêu cầu.

1.2.2. Nội dung chương trình đào tạo.

1.3. Giới thiệu cơ sở kinh doanh đào tạo.

02

Học phần II – Khái quát về an toàn giao thông và thẩm định, thẩm tra an toàn giao thông đường bộ

2

Chuyên đề 2

Sự cần thiết và mục đích của thẩm định an toàn giao thông đường bộ

2.1. Khái quát về tai nạn giao thông đường bộ, an toàn giao thông đường bộ.

2.2. Khái niệm về thẩm định, thẩm tra an toàn giao thông đường bộ.

2.3. Sự cần thiết và mục đích của thẩm định an toàn giao thông đường bộ.

2.4. Sự cần thiết đào tạo Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

03

3

Chuyên đề 3

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thẩm định an toàn giao thông đường bộ

3.1. Danh mục các văn bản.

3.2. Nội dung cơ bản của một số văn bản quan trọng.

02

4

Chuyên đề 4

Quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật trong thẩm tra an toàn giao thông đường bộ

4.1. Danh mục các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật.

4.2. Nội dung cơ bản một số quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật quan trọng.

02

5

Chuyên đề 5

Yêu cầu đối với Thẩm tra viên, Chủ nhiệm thẩm tra và Nhà thầu tư vấn thực hiện thẩm tra an toàn giao thông đường bộ

5.1. Yêu cầu về năng lực của cá nhân tham gia thẩm tra an toàn giao thông đường bộ.

5.2. Yêu cầu về năng lực của Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông đường bộ.

5.3. Yêu cầu đối với Nhà thầu tư vấn thực hiện thẩm tra an toàn giao thông.

01

Học phần III – Kỹ thuật đường bộ và các yếu tố liên quan đến an toàn giao thông

6

Chuyên đề 6

Yêu cầu về chất lượng đường và các yếu tố liên quan đến an toàn giao thông đường bộ

6.1. Yêu cầu của phương tiện đối với kỹ thuật đường bộ và các yêu cầu chung của đường bộ.

6.2. Chất lượng khai thác – giao thông của đường bộ.

6.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường bộ.

6.4. Khái quát về quan hệ “Phương tiện – Người lái – Đường – Môi trường xung quanh”.

02

7

Chuyên đề 7

Yếu tố phương tiện trong bảo đảm an toàn giao thông đường bộ

(Người học tự tìm hiểu: so sánh giữa các thế hệ xe và loại xe; sự cố phương tiện và khả năng đảm bảo an toàn khi vận hành trên đường giao thông).

00

8

Chuyên đề 8

Người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ

8.1. Khái quát về người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông trên đường bộ.

8.2. Con người – Yếu tố chính ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường bộ.

8.3. Người tham gia giao thông trong quan hệ “Phương tiện – Người điều khiển phương tiện – Đường bộ – Môi trường xung quanh”.

01

9

Chuyên đề 9

Bảo đảm an toàn giao thông trong quy hoạch giao thông đường bộ

9.1. Khái quát về quy hoạch giao thông.

9.1.1. Khái niệm, mục đích và phương pháp tiếp cận.

9.1.2. Sự gắn kết quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông.

9.2. Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trong quy hoạch.

9.2.1. Tác dụng của quy hoạch trong ngăn ngừa tai nạn giao thông.

9.2.2. Một số giải pháp quy hoạch cụ thể hướng đến an toàn giao thông.

02

10

Chuyên đề 10

Ảnh hưởng của quy hoạch các yếu tố hình học tuyến đến an toàn giao thông đường bộ

10.1. Yếu tố hình học trong bảo đảm an toàn giao thông.

10.2. Phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trong yếu tố hình học của tuyến.

10.3. Một số vấn đề liên quan giữa tầm nhìn và đảm bảo an toàn giao thông.

04

11

Chuyên đề 11

Ảnh hưởng của chiều cao mặt đường và quy mô mặt cắt ngang đường đến an toàn giao thông

11.1. Ảnh hưởng của chiều cao mặt đường đến an toàn giao thông.

11.2. Ảnh hưởng của chiều rộng làn xe và nền đường đến an toàn giao thông.

11.3. Ảnh hưởng của hành lang đường bộ đến an toàn giao thông.

11.4. Ảnh hưởng của chiều cao tĩnh không đường đến an toàn giao thông.

02

12

Chuyên đề 12

An toàn giao thông trong nút giao

12.1. Khái quát về nút giao thông.

12.1.1. Khái niệm và phân loại nút giao thông.

12.1.2. Tai nạn giao thông tại nút giao và các phương pháp đánh giá tai nạn giao thông – tiềm ẩn xung đột giao thông trong nút giao.

12.2. Bảo đảm an toàn giao thông trong nút giao cùng mức.

12.3. Bảo đảm an toàn giao thông trong nút giao vòng xuyến.

12.4. Bảo đảm an toàn giao thông trong nút giao khác mức.

12.5. Bảo đảm an toàn giao thông trong nút giao với đường sắt.

(Giải pháp cấu tạo nút giao; giải pháp tổ chức giao thông an toàn trong nút giao)

03

13

Chuyên đề 13

Ảnh hưởng của chất lượng mặt đường và các công trình trên đường đến an toàn giao thông đường bộ

13.1. Ảnh hưởng của chất lượng mặt đường đến an toàn giao thông.

13.2. Ảnh hưởng của chất lượng các công trình cầu và cống đến an toàn giao thông.

13.3. Đảm bảo an toàn giao thông trong hầm đường bộ.

13.4. Ảnh hưởng của công trình phòng hộ đến an toàn giao thông.

03

14

Chuyên đề 14

Ảnh hưởng của tổ chức giao thông đến an toàn giao thông đường bộ

14.1. Sự tường minh của tổ chức giao thông trên đường bộ.

14.2. Sự không phù hợp của biển báo hiệu đường bộ.

14.3. Sự không phù hợp của sơn kẻ vạch trên mặt đường.

14.4. Sự không phù hợp của các hạng mục tổ chức giao thông khác.

03

Học phần IV – Kỹ thuật an toàn giao thông và thẩm tra an toàn giao thông đường bộ

15

Chuyên đề 15

Dữ liệu tai nạn giao thông đường bộ – phương pháp phân tích và đánh giá

15.1. Đặc điểm, tính chất và phân loại tai nạn giao thông đường bộ.

15.2. Thống kê tai nạn giao thông đường bộ.

15.3. Phân tích và đánh giá dữ liệu tai nạn giao thông đường bộ.

05

16

Chuyên đề 16

Kỹ thuật an toàn giao thông đường bộ – phương pháp tiếp cận

16.1. Khái quát về kỹ thuật an toàn giao thông đường bộ.

16.2. Các phương pháp tiếp cận nghiên cứu an toàn giao thông đường bộ.

16.3. Các phương pháp và chỉ số đánh giá mức độ an toàn giao thông đường bộ.

05

17

Chuyên đề 17

Xác suất sự cố giao thông đường bộ do đường và môi trường gây ra

(Phương pháp hệ số sự cố tổng hợp)

17.1. Khái quát chung.

17.2. Xác định các hệ số sự cố tai nạn riêng.

17.3. Xác định hệ số sự cố tổng hợp và mức độ nguy hiểm của đường bộ.

01

18

Chuyên đề 18

Vận dụng kỹ thuật an toàn giao thông trong thẩm tra an toàn giao thông đường bộ

18.1. Khái quát chung.

18.2. Phương pháp thẩm tra an toàn giao thông đường bộ.

18.2. Một số nguyên tắc thiết kế trong đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

18.3. Vận dụng kỹ thuật an toàn giao thông trong thẩm tra an toàn giao thông đường bộ.

02

19

Chuyên đề 19

Phát hiện và xử lý điểm đen tai nạn giao thông

19.1. Khái niệm điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và điểm đen.

19.2. Phát hiện điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông (trên hồ sơ thiết kế và trên đường đang khai thác).

19.3. Xác định điểm đen tai nạn giao thông trên đường đang khai thác.

19.4. Các biện pháp xử lý điểm đen.

02

Học phần V – Tổ chức thẩm tra an toàn giao thông đường bộ

20

Chuyên đề 20

Xác định dự án thẩm định an toàn giao thông đường bộ

20.1. Các giai đoạn thẩm định an toàn giao thông.

20.2. Thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện thẩm định an toàn giao thông.

20.3. Căn cứ làm cơ sở thẩm định an toàn giao thông.

20.4. Trình tự thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông.

01

21

Chuyên đề 21

Thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình

21.1. Giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình.

21.2. Nội dung thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đường bộ.

21.3. Danh mục các hạng mục thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đường bộ.

01

22

Chuyên đề 22

Thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông giai đoạn thiết kế kỹ thuật (đối với công trình thiết kế 3 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công (đối với công trình thiết kế 1 bước và 2 bước) và trong quá trình xây dựng

22.1. Giai đoạn thiết kế kỹ thuật, giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và trong quá trình xây dựng.

22.2. Nội dung thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đường bộ.

22.3. Danh mục các hạng mục thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đường bộ.

02

23

Chuyên đề 23

Thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông giai đoạn trước khi nghiệm thu, bàn giao đưa công trình đường bộ vào khai thác

23.1. Điều kiện của công trình đường bộ trước khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác.

23.2. Nội dung thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đường bộ.

23.3. Danh mục các hạng mục thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đường bộ.

01

24

Chuyên đề 24

Thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác

24.1. Công trình đường bộ đang khai thác.

24.2. Nội dung thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đường bộ.

24.3. Danh mục các hạng mục thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đường bộ.

02

25

Chuyên đề 25

Lập báo cáo thẩm tra an toàn giao thông đường bộ. Thí dụ về thẩm tra ATGT đường bộ

03

26

Chuyên đề 26

Đi thực tế hiện trường – Bài tập tình huống

05

27

Chuyên đề 27

Bảo vệ bài tập tình huống. Giải đáp thắc mắc và thảo luận.

05

Tổ chức thi

05

TỔNG CỘNG

70 tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button