Pháp Luật

Công văn 17/LĐTBXH-TCCB

Tải về Bản in

Công văn 17/LĐTBXH-TCCB – Nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2017

Công văn 17/LĐTBXH-TCCB năm 2018 về nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và có hiệu lực từ ngày 03/01/2018. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17/LĐTBXH-TCCB

V/v nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động (ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH ngày 13/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), Bộ yêu cầu các đơn vị chỉ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đối với các trường hợp đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (xét điều kiện thời gian giữ bậc trước sau đó mới đến thành tích đạt được trong công tác chuyên môn), trong đó việc xác định điều kiện thời gian giữ bậc như sau:

1. Đối với ngạch, chức danh nghề nghiệp quy định thời hạn nâng bậc lương thường xuyên là 3 năm: thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn tính theo thời điểm quyết định bậc lương đang hưởng trong khoảng thời gian từ 02/01/2015 đến01/01/2016.

2. Đối với ngạch, chức danh nghề nghiệp quy định thời hạn nâng bậc lương thường xuyên là 02 năm: thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn tính theo thời điểm quyết định bậc lương đang hưởng trong khoảng thời gian từ 02/01/2016 đến 01/01/2017.

Đơn vị đề nghị số lượng nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 tối đa 10% tổng số công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của đơn vị tính đến thời điểm 31/12/2017 và gửi hồ sơ đề nghị đủ thành phần theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 của Quy chế nêu trên về Hội đồng lương của Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 28/02/2018. Đối với những hồ sơ không đầy đủ hoặc sau thời hạn trên sẽ không được xem xét.

Bộ thông báo để các đơn vị thực hiện, đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Bộ trưởng (để b/c);
  • TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
  • Lưu: VT, TCCB

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ


Trịnh Minh Chí

Thuộc tính văn bản: Công văn 17/LĐTBXH-TCCB

Số hiệu 17/LĐTBXH-TCCB
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực, ngành Lao động – Tiền lương, Bộ máy hành chính
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành
03/01/2018
Ngày hiệu lực
03/01/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button