Pháp Luật

Công văn 1915/BGDĐT-GDTrH về tinh giảm cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông

Tải về Bản in

Công văn 1915/BGDĐT-GDTrH – Tinh giảm cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông

Nhằm giảm áp lực cho giáo viên, học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn chỉ đạo giảm các cuộc thi cấp quốc gia; chỉ chọn tổ chức một số cuộc thi cơ bản, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành. Mời các bạn cùng tham khảo Công văn 1915/BGDĐT-GDTrH về tinh giảm cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông.

Công văn 1638/KTKĐCLGD-KT về tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2017

Quyết định 3486/QĐ-BGDĐT Ban hành Thể lệ cuộc thi giải Toán, Vật lý qua Internet dành cho học sinh phổ thông

Quy định về tinh giản biên chế đối với giáo viên tiểu học mới nhất

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1915/BGDĐT-GDTrH
V/v tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên
và học sinh phổ thông
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: – Các sở giáo dục và đào tạo;

– Các trường phổ thông trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 6254/BGDĐT-GDTrH về việc rà soát các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh (sau đây gọi chung là cuộc thi). Theo báo cáo của các Sở GDĐT và kết quả rà soát của Bộ GDĐT, số lượng các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh hiện nay quá nhiều, chồng chéo; gây áp lực cho giáo viên, học sinh; nhiều cuộc thi không nhận được sự đồng tình của xã hội. Nhằm khắc phục tình trạng trên, Bộ GDĐT chủ trương giảm các cuộc thi cấp quốc gia; chỉ chọn một số cuộc thi cơ bản, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành để chỉ đạo tổ chức; đồng thời điều chỉnh chính sách đối với người dự thi; không lấy thành tích cuộc thi để xét thi đua đối với các địa phương, đơn vị.

Đối với các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh tại địa phương, Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT rà soát, tinh giảm cụ thể như sau:

1. Sở GDĐT chỉ tổ chức một số cuộc thi gắn liền với hoạt động dạy và học chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất của giáo viên và học sinh; không yêu cầu các trường tổ chức đội tuyển, không xét giải tập thể và không lấy thành tích cuộc thi để xét thi đua đối với đơn vị tham gia.

2. Hình thức tổ chức cuộc thi đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; giáo viên và học sinh được tham gia một cách tự nguyện, miễn phí; khuyến khích hình thức thi trực tuyến để có thể thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia. Trường hợp tổ chức thi trực tuyến phải có giải pháp đảm bảo mỗi giáo viên, học sinh có duy nhất 01 tài khoản do nhà trường xác nhận và quản lí để dự thi.

3. Không sử dụng kết quả của các cuộc thi do Sở GDĐT chủ trì tổ chức và thành tích của học sinh do Sở GDĐT cử đi tham gia các cuộc thi quốc tế vào việc đánh giá kết quả học tập của học sinh từ năm học 2017-2018, tuyển thẳng trong tuyển sinh đầu cấp học từ năm học 2018-2019; không xác nhận lại hoặc đề nghị Bộ GDĐT xác nhận lại thành tích của giáo viên và học sinh do Sở GDĐT cử đi tham gia các cuộc thi quốc tế.

Nhận được công văn này, đề nghị các Sở GDĐT triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời; báo cáo kết quả rà soát, kèm theo danh mục các cuộc thi tiếp tục duy trì tại địa phương (theo mẫu gửi kèm) về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Trung học) trước ngày 31/5/2017 theo địa chỉ email: [email protected]/.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
  • Như trên (để thực hiện);
  • Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (để báo cáo);
  • UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo)
  • Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ (để biết);
  • Trung tâm TTGD;
  • Lưu VT, GDTrH.

Nguyễn Thị Nghĩa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

………………………….

DANH MỤC CÁC CUỘC THI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 5 năm 2017)

TT

Tên cuộc thi/hội thi

Nội dung/hình thức thi

Đơn vị phối hợp tổ chức

Lí do tổ chức

………, ngày …… tháng …….. năm 2017

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ký tên, đóng dấu)

Bộ Giáo dục tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh

Nhằm giảm áp lực cho giáo viên, học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn chỉ đạo giảm các cuộc thi cấp quốc gia; chỉ chọn tổ chức một số cuộc thi cơ bản, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi công văn tới các Sở Giáo dục, trường phổ thông trực thuộc bộ, yêu cầu tinh giảm cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông. Quyết định đưa ra từ thực tế rà soát của Bộ cho thấy, số lượng cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh hiện nay quá nhiều, chồng chéo, gây áp lực. Nhiều cuộc thi không nhận được sự đồng tình của xã hội.

Để khắc phục, Bộ Giáo dục chủ trương giảm các cuộc thi cấp quốc gia; chỉ chọn một số cuộc thi cơ bản, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành để chỉ đạo tổ chức. Bộ đồng thời điều chỉnh chính sách đối với người dự thi; không lấy thành tích cuộc thi để xét thi đua đối với các địa phương, đơn vị.

Đối với các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh tại địa phương, Bộ yêu cầu các sở chỉ tổ chức một số cuộc thi gắn liền với hoạt động dạy và học chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất của giáo viên và học sinh. “Không yêu cầu trường tổ chức đội tuyển, không xét giải tập thể và không lấy thành tích cuộc thi để xét thi đua đối với đơn vị tham gia“, công văn nêu rõ.

Hình thức tổ chức cuộc thi ở địa phương phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; giáo viên và học sinh được tham gia một cách tự nguyện, miễn phí. Bộ khuyến khích hình thức thi trực tuyến để thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia. Tuy nhiên, các cuộc thi trực tuyến phải có giải pháp đảm bảo mỗi giáo viên, học sinh có duy nhất một tài khoản do nhà trường xác nhận và quản lý, để tránh gian lận.

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu rõ, không sử dụng kết quả các cuộc thi do Sở Giáo dục chủ trì tổ chức và thành tích của học sinh do Sở cử đi tham gia cuộc thi quốc tế vào việc đánh giá kết quả học tập của học sinh từ năm học 2017-2018. Từ năm học 2018-2019, các trường hợp này cũng không được ưu tiên tuyển thẳng trong tuyển sinh đầu cấp.

Trước ngày 31/5, các Sở Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu gửi báo cáo kết quả rà soát kèm danh sách cuộc thi được tiếp tục duy trì tại địa phương.

Với việc được ưu tiên tuyển thẳng, cộng điểm trong tuyển sinh đầu cấp cho học sinh được giải văn hoá, văn nghệ, thể thao ở nhiều cuộc thi từ cấp quận huyện trở lên, nhiều phụ huynh đã “luyện” con tham gia khiến trẻ bị căng thẳng. Ngày 22/12/2016, Bộ Giáo dục đã gửi công văn yêu cầu rà soát các cuộc thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button