Pháp Luật

Công văn 2159/BHXH-BT về mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở mới

Tải về Bản in

Công văn 2159/BHXH-BT – Mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới

Ngày 01/6/2017, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 2159/BHXH-BT về mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới.

Tăng số tiền đóng BHXH bắt buộc từ 01/7/2017 với nhiều đối tượng

Bảng lương cán bộ, công chức áp dụng từ ngày 01/7/2017

Từ 01/7/2017, tiền dưỡng sức sau khi ốm đau là 390.000 đồng/ngày

Tăng trợ cấp thai sản từ ngày 01/7/2017

Mức lương cơ sở áp dụng từ 1/7/2017 theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2159/BHXH-BT
V/v mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH,
BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới
Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017

Kính gửi: – Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) và thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới như sau:

I. Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN trong BHXH bắt buộc

Từ ngày 01/6/2017, người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động với mức như sau:

1. 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động được quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và h Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.

2. 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH.

II. Thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới

1. Áp dụng mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN từ ngày 01/7/2017.

1.1. Đối tượng áp dụng:

a) Người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP.

b) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2, Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH năm 2014.

c) Viên chức quản lý chuyên trách, Bí thư đảng ủy chuyên trách, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch công đoàn chuyên trách tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tham gia theo hệ số mức lương quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

1.2. Các đối tượng nêu tại Điểm 1.1 Mục này đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN căn cứ tiền lương, phụ cấp tính theo mức lương cơ sở mới là 1.300.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2017.

Trường hợp sau 06 tháng trở lên kể từ ngày Nghị định số 47/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mới truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN phần chênh lệch tăng thêm do điều chỉnh tăng mức lương cơ sở thì phải đóng cả tiền lãi tính trên số tiền truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN và thời gian truy đóng theo quy định tại Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN; Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN.

2. Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện từ ngày 01/7/2017 cao nhất là 26.000.000 đồng/tháng (1.300.000 đồng/tháng x 20 lần).

3. Áp dụng mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng tính mức đóng BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT.

3.1. Đối tượng được ngân sách nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT: từ ngày 01/7/2017 mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng. Trường hợp được cấp thẻ BHYT trước ngày 01/7/2017 thì từ ngày 01/7/2017 cơ quan BHXH điều chỉnh mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

3.2. Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT theo hộ gia đình từ ngày 01/7/2017: Mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

III. Tổ chức thực hiện

1. BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân: Thông báo cho các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT, đại lý thu, người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT theo hộ gia đình về mức đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN và mức lương cơ sở mới làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo quy định và theo hướng dẫn nêu tại các Mục I và II Công văn này.

2. BHXH Việt Nam: Trung tâm Công nghệ thông tin kịp thời điều chỉnh, bổ sung phần mềm quản lý thu đáp ứng yêu cầu quản lý và hỗ trợ nghiệp vụ theo đúng quy định.

Yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân tổ chức thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn tại Công văn này. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời gửi BHXH Việt Nam để có hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận: KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  • Như trên;
  • Các Bộ: TC, LĐTBXH, YT;
  • UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  • Tổng Giám đốc (để báo cáo);
  • Các Phó Tổng Giám đốc;
  • Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
  • Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
  • Lưu: VT, BT(05b).
Trần Đình Liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button