Pháp Luật

Công văn 2638/VPCP-ĐMDN về chuẩn bị Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2016

Tải về Bản in

Công văn 2638/VPCP-ĐMDN về chuẩn bị Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2016

Để triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm (2016-2020) của Quốc hội Khóa XIII, theo đề xuất của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý giao cho VCCI phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức “Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp Doanh nghiệp năm 2016” dự kiến diễn ra vào cuối tháng 04/2016 tại TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị sẽ tập trung trao đổi về tình hình doanh nghiệp và các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp năm 2016 và cả nhiệm kỳ 2016-2020 theo tinh thần cả nước tập trung sức phát triển doanh nghiệp.

Quyết định 635/QĐ-BTP Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2016

Thông tư 37/2016/TT-BTC quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2638/VPCP-ĐMDN
V/v chuẩn bị Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức Hội nghị với doanh nghiệp năm 2016 vào ngày 29 tháng 4 năm 2016 với tên gọi: Doanh nghiệp Việt Nam – Động lực phát triển kinh tế của đất nước”. Mục tiêu: Đưa ra thông điệp của Thủ tướng Chính phủ: Doanh nghiệp là một động lực của phát triển kinh tế. Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi nghiệp kinh doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nội dung đề ra các giải pháp xây dựng thể chế nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp; giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu:

1. Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình giải quyết vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, đề xuất giải pháp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp theo lĩnh vực phụ trách, trên địa bàn, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 4 năm 2016 để tổng hợp, đồng gửi Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

– Chuẩn bị ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ gồm các nội dung sau:

+ Thực trạng thể chế, môi trường kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp.

+ Các giải pháp của Chính phủ xây dựng thể chế, tạo môi trường kinh doanh mới, thuận lợi cho doanh nghiệp (có tiếp thu ý kiến của các Bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp).

+ Ý kiến giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương giải quyết theo chức trách, nhiệm vụ.

– Dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về “Doanh nghiệp Việt Nam – Động lực phát triển kinh tế của đất nước”.

Các tài liệu nêu trên gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 4 năm 2016.

– Chuẩn bị danh sách 50 đại biểu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gửi về Văn phòng Chính phủ trước 11h00 ngày 19 tháng 4 năm 2016.

3. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

– Chuẩn bị báo cáo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hiến kế tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh và bình đẳng, nêu các kiến nghị của doanh nghiệp và của VCCI; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 4 năm 2015 để tổng hợp, đồng thời gửi các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để trả lời theo thẩm quyền; gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

– Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh soạn thảo cam kết về tạo môi trường kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp trên địa bàn.

– Chuẩn bị danh sách 20 hiệp hội doanh nghiệp như: Phòng Thương mại Mỹ, EUROCHAM, Phòng Thương mại Nhật, Hàn Quốc…; 300 đại biểu doanh nghiệp dân doanh, gửi về Văn phòng Chính phủ trước 11h00 ngày 19 tháng 4 năm 2016.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký cam kết với VCCI trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo môi trường kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp trên địa bàn.

5. Căn cứ tầm quan trọng, mục đích, nội dung của Hội nghị, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bố trí thời gian tham dự.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và các cơ quan biết, thực hiện./

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
  • Như trên;
  • TTg, các PTTg;
  • VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, TH, TKBT; Cổng TTĐT;
  • Lưu VT, ĐMDN (3).
Lê Mạnh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button