Giáo Dục

Công văn 2836/BGDĐT-NGCBQLGD

Tải về

Công văn 2836/BGDĐT-NGCBQLGD về báo cáo về giảng viên cơ sở đào tạo giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Số: 2836/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v báo cáo về giảng viên các cơ sở đào tạo giáo viên

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo giáo viên

Thực hiện Chương trình công tác năm 2013 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 02 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo giáo viên báo cáo về công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên theo các nội dung sau:

– Thực trạng đội ngũ giảng viên về số lượng, cơ cấu trình độ, môn học, lứa tuổi, nam nữ, dân tộc;

– Công tác phát triển đội ngũ giảng viên trong những năm qua, kể từ sau Hội nghị sư phạm lần thứ Nhất năm (tháng 12 năm 2006) đến hết năm 2012: số lượng giảng viên được đào tạo nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ); công tác bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, công nghệ thông tin;

– Công tác nghiên cứu khoa học, khoa học giáo dục: số lượng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; số lượng công trình khoa học đăng tải trên các tập chí, kỉ yếu hội nghị khoa học,…;

– Công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo giáo viên và nghiên cứu khoa học: số đơn vị liên kết, hợp tác, số chương trình liên kết, hợp tác, hiệu quả của các chương trình này trong phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu khoa học;

– Các vấn đề khác có liên quan;

– Những đề xuất, kiến nghị về chế độ, chính sách nhằm phát triển đội ngũ giảng viên sư phạm về số lượng, chất lượng.

Báo cáo bằng văn bản của đơn vị xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20 tháng 5 năm 2013 theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hà Nội; gửi file word báo cáo về đội ngũ giảng viên (theo 03 mẫu đính kèm) về địa chỉ e-mail: [email protected] hoặc [email protected]

Chi tiết xin liên hệ: 043 6230 504; 0989 149 145.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để báo cáo);
– Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
– Lưu VT, NGCBQLGD (05b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO
VÀ CÁN BỘ QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC

(Đã ký)

Hoàng Đức Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button