Pháp Luật

Công văn 2906/TCHQ-GSQL

Tải về

Công văn 2906/TCHQ-GSQL về xuất khẩu phế liệu điện tử, phế liệu vải vụn, da động vật (da trâu, da bò) qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Số: 2906/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu phế liệu điện tử, phế liệu vải vụn, da động vật (da trâu, da bò) qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Vụ Thương mại Miền núi (Bộ Công Thương).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 830/HQLC-VN ngày 20/5/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (gửi kèm) về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 của Bộ Công Thương quy định: “Hàng hóa xuất khẩu hợp pháp theo quy định hiện hành được xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài các khu kinh tế cửa khẩu.”, công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27/8/2008 về việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu và công văn số 9181/BCT-TMMN ngày 26/9/2012 của Bộ Công Thương thì chỉ “khuyến khích xuất khẩu hàng công nghiệp, nông sản đã qua chế biến qua cửa khẩu phụ, lối mở …” như vậy thì mặt hàng phế liệu điện tử, phế liệu vải vụn, da động vật (da trâu, da bò) có được xuất khẩu qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu theo quy định nêu tại Thông tư số 13/2009/TT-BCT và công văn số 1420/TTg-KTTH dẫn trên hay không?

Để có cơ sở chỉ đạo Hải quan địa phương thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Vụ có ý kiến sớm về vấn đề nêu trên./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (để theo dõi);
– Lưu: VT, GSQL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button