Pháp Luật

Công văn 3262/BTTTT-CBC hướng dẫn thủ tục cấp đổi thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020

Tải về Bản in

Hướng dẫn thủ tục cấp đổi thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2010

Công văn 3262/BTTTT-CBC hướng dẫn thủ tục cấp đổi thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2010 hướng dẫn cụ thể về cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo khi mà thẻ nhà báo giai đoạn 2011-2015 sẽ hết hiệu lực. Mời các bạn tham khảo và nghiên cứu.

Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử

Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không

Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3262 /BTTTT-CBC
V/v Hướng dẫn thủ tục cấp, đổi Thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: – Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố;

– Các cơ quan báo chí

Ngày 31/12/2015, Thẻ nhà báo giai đoạn 2011-2015 sẽ hết hiệu lực sử dụng. Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 23/3/2007 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí lập hồ sơ đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020, hồ sơ gồm có:

1. Bản khai của người đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo do người đề nghị cấp Thẻ Nhà báo thực hiện việc kê khai theo mẫu quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT, được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt, đóng dấu của cơ quan báo chí;

2. Bản sao Thẻ nhà báo đã được cấp giai đoạn 2011-2015 có chứng thực của cơ quan báo chí;

3. Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo của cơ quan báo chí có chữ ký, đóng dấu xác nhận của: Người đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện cơ quan chủ quản, đại diện cấp Hội Nhà báo, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông (đối với cơ quan báo chí địa phương);

4. Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí có chứng thực của cơ quan báo chí.

Đề nghị các cơ quan báo chí và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố gửi hồ sơ cấp, đổi Thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020 trước ngày 10/11/2015 (theo dấu bưu điện), về địa chỉ sau:

– Cục Báo chí, số 92C Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (đối với cơ quan báo chí in, báo chí điện tử);

– Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, số 17 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bản mềm tổng hợp danh sách cấp, đổi Thẻ nhà báo gửi về địa chỉ:

– Khối báo chí trung ương: [email protected]

– Khối báo chí địa phương: [email protected]

– Phát thanh, truyền hình: [email protected]

(Gửi kèm công văn này Bản khai đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo; Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Các cơ quan chủ quản báo chí;
  • Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (để b/c);
  • Lưu VT, Cục BC, QH(1200).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Minh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button