Giáo Dục

Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học THCS, THPT

Tải về

Nội dung tinh giản chương trình THCS, THPT

Ngày 27/8 năm 2020 Bộ giáo dục đào tạo đã ban hành Công văn 3280 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT. 

  Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH được Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành ngày 27/8 về việc hướng dẫn các nội dung giảm tải, tinh giản trong chương trình học THCS và THPT.

  Theo đó, sẽ điều chỉnh nội dung dạy học của 10 môn học bào gồm:  Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh Học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Thực hiện tinh giản các nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của CT GDPT hiện hành. Yêu cầu giáo viên không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: không dạy thêm, không đọc thêm, không thực hiện; không yêu cầu…

  Sau đây là nội dung chi tiết Công văn 3280 về hướng dẫn tinh giản chương trình THPT, hướng dẫn giảm tải chương trình THCS mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

   Tải phụ lục công văn 3280 Tại Đây.

   Công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học 3280

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   ——-

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   —————

   Số: 3280/BGDĐT-GDTrH
   V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT

   Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

   Kính gửi:

   – Các Sở Giáo dục và Đào tạo1;
   – Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng;
   – Các trường phổ thông trực thuộc.

   Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông (theo sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam) như sau:

   1. Đối với các môn học: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân:

   a) Điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo Phụ lục đính kèm Công văn này. Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy; Đọc thêm; Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyến khích học sinh tự đọc; Khuyến khích học sinh tự học; Khuyến khích học sinh tự làm; Khuyến khích học sinh tự thực hiện.

   b) Hướng dẫn này thay thế Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

   2. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại:

   Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

   3. Đối với các các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp trung học phổ thông và các lớp học theo mô hình trường học mới, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp.

   Căn cứ vào Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tại Công văn này, các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cơ sở giáo dục. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Trung học) để giải quyết./.

   Nơi nhận:
   – Như trên;
   – Bộ trưởng (để b/c);
   – Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
   – Các Cục, Vụ, Viện KHGDVN;
   – Lưu: VT, Vụ GDTrH.

   KT. BỘ TRƯỞNG
   THỨ TRƯỞNG
   Nguyễn Hữu Độ

   1. Nội dung tinh giản môn Văn 2021

   HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN NGỮ VĂN

   (Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

   1. Lớp 6

   TT

   Chủ đề

   Bài

   Nội dung điều chỉnh

   Hướng dẫn thực hiện

   1

   Văn học

   Con Rồng cháu Tiên

   Cả bài

   Không dạy

   Cây bút thần

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Ông lão đánh cá và con cá vàng (Truyện cổ tích của A. Pu-skin)

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Con hổ có nghĩa (Vũ Trinh)

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Mẹ hiền dạy con (Theo Cổ học tinh hoa, quyển nhất)

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Mưa của Trần Đăng Khoa

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Lòng yêu nước của I. Ê-ren-bua

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Lao xao của Duy Khán

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử

   (Theo Thúy Lan)

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Động Phong Nha (Trần Hoàng)

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   2

   Tiếng Việt

   Chữa lỗi dùng từ

   III. Luyện tập

   Khuyến khích học sinh tự làm

   Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

   II. Luyện tập

   Khuyến khích học sinh tự làm

   – Chữa lỗi dùng từ – Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

   Cả 02 bài

   Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần I, II (bài Chữa lỗi dùng từ); phần I (bài Chữa lỗi dùng từ – tiếp theo).

   Danh từ

   I. Đặc điểm của danh từ

   II. Danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Danh từ (tiếp theo)

   I. Danh từ chung và danh từ riêng

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   – Danh từ

   – Danh từ (tiếp theo)

   Cả 02 bài

   Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần III (bài Danh từ), phần II (bài Danh từ – tiếp theo).

   Chỉ từ

   Đưa lên trước bài Cụm danh từ

   Đưa lên dạy trước bài Danh từ

   Phó từ

   Đưa lên trước bài Động từ Cụm động từ

   Đưa lên dạy trước bài Động từ Cụm động từ

   Ẩn dụ

   II. Các kiểu ẩn dụ

   Tập trung vào phần I (Ẩn dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

   Hoán dụ

   II. Các kiểu hoán dụ

   Tập trung vào phần I (Hoán dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

   Các thành phần chính của câu

   Cả bài

   Không dạy

   Câu trần thuật đơn

   II. Luyện tập

   Khuyến khích học sinh tự làm

   Câu trần thuật đơn có từ

   II. Các kiểu câu trần thuật đơn có từ

   III. Luyện tập

   Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

   Câu trần thuật đơn không có từ

   II. Câu miêu tả và câu tồn tại

   III. Luyện tập

   Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

   – Câu trần thuật đơn

   – Câu trần thuật đơn có từ

   – Câu trần thuật đơn không có từ

   Cả 03 bài

   Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I của mỗi bài.

   Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

   III. Luyện tập

   Khuyến khích học sinh tự làm

   Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

   III. Luyện tập

   Khuyến khích học sinh tự làm

   – Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

   – Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

   Cả 02 bài

   Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I, II của mỗi bài.

   3

   Tập làm văn

   Tập làm thơ bốn chữ

   I. Chuẩn bị ở nhà

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

   I. Chuẩn bị ở nhà

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   – Tập làm thơ bốn chữ

   – Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

   Cả 02 bài

   Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần II của mỗi bài.

   Viết đơn

   I. Khi nào cần viết đơn?

   II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

   I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   – Viết đơn

   – Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

   Cả 02 bài

   Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần III (bài Viết đơn), phần II (bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi).

   4

   Chủ đề

   tích hợp

   Thánh Gióng

   Sơn Tinh, Thủy Tinh

   – Tìm hiểu chung về văn tự sự

   – Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

   Cả 04 bài

   Tích hợp thành một chủ đề

   Sông nước Cà Mau của Đoàn Giỏi

   Vượt thác của Võ Quảng

   – So sánh

   – So sánh (tiếp theo)

   Cả 04 bài

   Tích hợp thành một chủ đề

   1. Lớp 7

   TT

   Chủ đề

   Bài

   Nội dung điều chỉnh

   Hướng dẫn thực hiện

   1

   Văn học

   Những câu hát về tình cảm gia đình

   Bài ca dao 2, 3

   Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca dao 1, 4)

   Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

   Bài ca dao 2, 3

   Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca dao 1, 4)

   Những câu hát than thân

   Bài ca dao 1

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Những câu hát châm biếm

   Bài ca dao 3, 4

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   – Những câu hát than thân

   – Những câu hát châm biếm

   Cả 02 bài

   Tích hợp thành một bài: tập trung dạy các bài ca dao 2, 3 (bài Những câu hát than thân), bài ca dao 1, 2 (bài Những câu hát châm biếm).

   Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng) của Trần Nhân Tông

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca – trích) của Nguyễn Trãi

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc), nguyên văn chữ Hán của Đặng Trần Côn, bản diễn Nôm của Đoàn Thị Điểm (?)

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố) của Lí Bạch

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đêm đỗ thuyền ở Phong Kiều (Phong Kiều dạ bạc) của Trương Kế

   Cả bài

   Không dạy

   Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá ca) của Đỗ Phủ

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

   Các câu tục ngữ 4, 6, 7

   Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy các câu tục ngữ 1, 2, 3, 5, 8)

   Tục ngữ về con người và xã hội

   Các câu tục ngữ 2, 4, 6, 7

   Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy các câu tục ngữ 1, 3, 5, 8, 9)

   Sự giàu đẹp của tiếng Việt của Đặng Thai Mai

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu của Nguyễn Ái Quốc

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Quan Âm Thị Kính (trích đoạn Nỗi oan hại chồng)

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   2

   Tiếng Việt

   Từ Hán Việt

   I. Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Từ Hán Việt (tiếp theo)

   II. Luyện tập

   Khuyến khích học sinh tự làm

   – Từ Hán Việt

   – Từ Hán Việt (tiếp theo)

   Cả 02 bài

   Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần II,

   III (bài Từ Hán Việt); phần I (bài Từ Hán Việt – tiếp theo).

   3

   Tập làm văn

   Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

   Cả bài

   Chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy

   Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

   Cả bài

   Tự học có hướng dẫn (01 tiết)

   – Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

   – Cách làm bài văn lập luận chứng minh

   Cả 02 bài

   Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I của mỗi bài.

   – Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

   – Cách làm bài văn lập luận giải thích

   Cả 02 bài

   Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I của mỗi bài.

   – Văn bản đề nghị

   – Văn bản báo cáo

   Cả 02 bài

   Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần II và phần III của mỗi bài.

   4

   Chủ đề tích hợp

   Cổng trường mở ra (Theo Lý Lan)

   Mẹ tôi của Ét-môn-đô đơ A-mi-xi

   Cuộc chia tay của những con búp bê của Khánh Hoài

   – Liên kết trong văn bản

   – Bố cục trong văn bản

   – Mạch lạc trong văn bản

   Cả 06 bài

   Tích hợp thành một chủ đề

   Đức tính giản dị của Bác Hồ của Phạm Văn Đồng

   Ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh

   – Luyện tập lập luận chứng minh

   – Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

   Cả 04 bài

   Tích hợp thành một chủ đề

   1. Lớp 8

   TT

   Chủ đề

   Bài

   Nội dung điều chỉnh

   Hướng dẫn thực hiện

   1

   Văn học

   Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Hai chữ nước nhà (trích) của Trần Tuấn Khải

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự làm

   Ông đồ của Vũ Đình Liên

   Cả bài

   Chuyển lên dạy chính thức trong 01 tiết

   Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp) của Nguyễn Ái Quốc

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang) của Mô-li-e

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   2

   Tiếng Việt

   Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự học

   Ôn luyện về dấu câu

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự học

   – Hội thoại

   – Hội thoại (tiếp theo)

   Cả 02 bài

   Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần II của mỗi bài.

   3

   Tập làm văn

   Ôn tập về văn bản thuyết minh

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự học

   Ôn tập về luận điểm

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự học

   4

   Chủ đề

   tích hợp

   Tôi đi học của Thanh Tịnh

   Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) của Nguyên Hồng

   – Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

   – Bố cục của văn bản

   Cả 04 bài

   Tích hợp thành một chủ đề

   Nhớ rừng của Thế Lữ

   Ông đồ của Vũ Đình Liên

   – Câu nghi vấn

   – Câu nghi vấn (tiếp theo)

   Cả 04 bài

   Tích hợp thành một chủ đề

   1. Lớp 9

   TT

   Chủ đề

   Bài

   Nội dung điều chỉnh

   Hướng dẫn thực hiện

   1

   Văn học

   Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũ trung tùy bút) của Phạm Đình Hổ

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện Lục Vân Tiên) của Nguyễn Đình Chiểu

   Cả bài

   Không dạy

   Bếp lửa của Bằng Việt

   Cả bài

   Chuyển lên dạy chính thức trong 02 tiết

   Tập làm thơ tám chữ

   Cả bài

   Không thực hiện

   Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Cố hương của Lỗ Tấn

   Phần chữ in nhỏ

   Không dạy

   Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu) của M. Go-rơ-ki

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của Vũ Khoan

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích) của Hi-pô-lít Ten

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Con cò của Chế Lan Viên

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Bến quê (trích) của Nguyễn Minh Châu

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích Rô-bin-xơn Cru-xô) của Đe-ni-ơn Đi-phô

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã) của G. Lân-đơn

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Bắc Sơn (trích hồi bốn) của Nguyễn Huy Tưởng

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Tôi và chúng ta (trích cảnh ba) của Lưu Quang Vũ

   Cả bài

   Không dạy

   2

   Tiếng Việt

   Xưng hô trong hội thoại

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự học

   Trau dồi vốn từ

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự học

   3

   Tập làm văn

   Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự làm

   Viết bài tập làm văn số 3 – Văn tự sự

   Cả bài

   Chuyển thành bài: Kiểm tra về thơ hiện đại

   Người kể chuyện trong văn bản tự sự

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

   Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

   Cả bài

   Chuyển thành bài: Kiểm tra về truyện hiện đại

   Biên bản

   I. Đặc điểm của biên bản

   Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

   Luyện tập viết biên bản

   I. Ôn tập lí thuyết

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   – Biên bản

   – Luyện tập viết biên bản

   Cả 02 bài

   Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn học sinh học phần II, III bài Biên bản; phần II bài Luyện tập viết biên bản.

   Hợp đồng

   I. Đặc điểm của hợp đồng

   Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

   Luyện tập viết hợp đồng

   I. Ôn tập lí thuyết

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   – Hợp đồng

   – Luyện tập viết hợp đồng

   Cả 02 bài

   Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn học sinh học phần II, III bài Hợp đồng; phần II bài Luyện tập viết hợp đồng.

   Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự học

   4

   Chủ đề tích hợp

   Truyện Kiều của Nguyễn Du

   Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

   Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

   – Miêu tả trong văn bản tự sự

   – Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

   Cả 05 bài

   Tích hợp thành một chủ đề

   Bàn về đọc sách (trích) của Chu Quang Tiềm

   – Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

   – Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

   – Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

   – Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

   Cả 05 bài

   Tích hợp thành một chủ đề

   Ghi chú: Căn cứ hướng dẫn thực hiện các nội dung điều chỉnh, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục sắp xếp các chủ đề/bài học, phân bổ thời lượng sao cho phù hợp bảo đảm sự thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động học tập và kiểm tra đánh giá thường xuyên để rèn luyện, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

   HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN NGỮ VĂN

   (Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

   1. Lớp 10

   TT

   Chủ đề

   Bài

   Nội dung điều chỉnh

   Hướng dẫn thực hiện

   1

   Văn học

   Ra-ma buộc tội (trích Ra-ma-ya-na – sử thi Ấn Độ)

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

   Bài ca dao 2, 3, 5

   Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca dao 1, 4, 6)

   Ca dao hài hước

   Bài ca dao 3, 4

   Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca dao 1, 2)

   Đọc thêm:

   Vận nước (Quốc tộ) của Thiền sư Pháp Thuận

   Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng) của Thiền sư Mãn Giác

   Hứng trở về (Quy hứng) của Nguyễn Trung Ngạn

   Cả 03 bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Thơ hai-cư của Ba-sô

   Bài 4, 5, 7, 8

   Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài 1, 2, 3, 6)

   Đọc thêm:

   – Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc Lâu) của Thôi Hiệu

   – Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán) của Vương Xương Linh

   Cả 03 bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   – Khe chim kêu (Điểu minh giản) của Vương Duy

   Tựa “Trích diễm thi tập” của Hoàng Đức Lương

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba) của Thân Nhân Trung

   Cả bài

   Chuyển lên dạy chính thức trong 01 tiết

   Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trích Đại Việt sử kí toàn thư) của Ngô Sĩ Liên

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (trích Đại Việt sử kí toàn thư) của Ngô Sĩ Liên

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21 – Tam quốc diễn nghĩa) của La Quán Trung

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: Thề nguyền (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   2

   Tiếng Việt

   Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

   I. Ngôn ngữ sinh

   hoạt: mục 1 (Khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt), mục 2 (Các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt)

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)

   III. Luyện tập: bài tập 3

   Khuyến khích học sinh tự làm

   – Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

   – Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)

   Cả 02 bài

   Tích hợp thành một bài: tập trung vào mục 3 phần I bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt; phần II và bài tập 1, 2 phần III bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt – tiếp theo.

   3

   Làm văn

   Lập dàn ý bài văn tự sự

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự học

   Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự học

   Luyện tập viết đoạn văn tự sự

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự làm

   Tóm tắt văn bản thuyết minh

   Cả bài

   Không dạy

   Các bài viết Làm văn

   8 bài viết

   Chọn 7 bài viết:

   – Học kỳ I :

   + Bài số 1 (ở nhà): Viết bài văn biểu cảm.

   + Bài số 2 (trên lớp): Viết bài văn tự sự.

   + Bài số 3 (ở nhà): Viết bài văn nghị luận xã hội.

   + Bài số 4 (kiểm tra học kỳ I): Tổng hợp kiến thức, kĩ năng.

   – Học kỳ II :

   + Bài số 5 (ở nhà): Viết bài văn thuyết minh.

   + Bài số 6 (trên lớp): Viết bài văn nghị luận văn học.

   + Bài số 7 (kiểm tra cuối năm): Tổng hợp kiến thức, kĩ năng.

   4

   Chủ đề tích hợp

   Chiến thắng Mtao Mxây (trích Đăm Săn – sử thi Tây Nguyên)

   Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

   Tấm Cám

   – Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

   – Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính)

   Cả 05 bài

   Tích hợp thành một chủ đề

   Truyện Kiều (Phần một: Tác giả)

   Trao duyên (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

   Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

   – Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

   Cả 04 bài

   Tích hợp thành một chủ đề

   1. Lớp 11

   TT

   Chủ đề

   Bài

   Nội dung điều chỉnh

   Hướng dẫn thực hiện

   1

   Văn học

   Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự) của Lê Hữu Trác

   Cả bài

   Chọn những nội dung theo Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng để dạy.

   Đọc thêm: Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương của Trần Tế Xương

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên) của Nguyễn Đình Chiểu

   Cả bài

   Không dạy

   Đọc thêm: Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca) của Chu Mạnh Trinh

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích) của Hồ Biểu Chánh

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: Lai Tân của Hồ Chí Minh

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: Nhớ đồng của Tố Hữu

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: Chiều xuân của Anh Thơ

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: Tương tư của Nguyễn Bính

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: Bài thơ số 28 (trong tập Người làm vườn) của R.Ta-go

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Phri-đrích Ăng-ghen

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   2

   Tiếng Việt

   Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự học

   Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự học

   Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự làm

   Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự làm

   3

   Làm văn

   Tóm tắt văn bản nghị luận

   I. Mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

   Bài tập 2

   Khuyến khích học sinh tự làm

   – Tóm tắt văn bản nghị luận

   – Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

   Cả 02 bài

   Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần II, phần luyện tập bài Tóm tắt văn bản nghị luận; bài tập 1 bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận.

   4

   Chủ đề tích hợp

   Tự tình (bài II) của Hồ Xuân Hương

   Câu cá mùa thu (Thu điếu) của Nguyễn Khuyến

   Thương vợ của Trần Tế Xương

   – Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

   – Thao tác lập luận phân tích

   – Luyện tập thao tác lập luận phân tích

   Cả 06 bài

   Tích hợp thành một chủ đề

   – Phong cách ngôn ngữ báo chí

   – Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

   – Bản tin

   – Luyện tập viết bản tin

   – Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

   – Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

   Cả 06 bài

   Tích hợp thành một chủ đề

   1. Lớp 12

   TT

   Chủ đề

   Bài

   Nội dung điều chỉnh

   Hướng dẫn thực hiện

   1

   Văn học

   Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc của Phạm Văn Đồng

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (trích) của Nguyễn Đình Thi

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki (trích) của Xtê-phan Xvai-gơ

   Cả bài

   Không dạy

   Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1 – 12 – 2003 của Cô-phi An-nan

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Luật thơ (tiếp theo)

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

   Đọc thêm:

   – Dọn về làng của Nông Quốc Chấn

   – Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên

   – Đò Lèn của Nguyễn Duy

   Cả 03 bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm:

   Bác ơi! của Tố Hữu

   Tự do (trích) của Pôn Ê-luy-a

   Cả 02 bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không thể nào quên) của Võ Nguyên Giáp

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ của Sơn Nam

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn (trích) của Ma Văn Kháng

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   Thuốc của Lỗ Tấn

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc

   2

   Tiếng Việt

   Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

   Luyện tập

   Khuyến khích học sinh tự làm

   Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

   Luyện tập

   Khuyến khích học sinh tự làm

   – Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

   – Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

   Cả 02 bài

   Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần I bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, phần II bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt – tiếp theo.

   Nhân vật giao tiếp

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự học, tự làm

   3

   Làm văn

   Văn bản tổng kết

   Cả bài

   Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

   4

   Chủ đề tích hợp

   Người lái đò Sông Đà (trích) của Nguyễn Tuân

   Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) của Hoàng Phủ Ngọc Tường

   – Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

   – Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

   Cả 04 bài

   Tích hợp thành một chủ đề

   Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

   Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

   – Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

   Cả 03 bài

   Tích hợp thành một chủ đề

   Ghi chú: Căn cứ hướng dẫn thực hiện các nội dung điều chỉnh, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục sắp xếp các chủ đề/bài học, phân bổ thời lượng sao cho phù hợp bảo đảm sự thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động học tập và kiểm tra đánh giá thường xuyên để rèn luyện, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

   ………………………………………

   Mời các bạn sử dụng file Tải về xem xem toàn bộ hướng dẫn tinh giản chương trình các môn học còn lại.

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

   Back to top button