Pháp Luật

Công văn 3284/TCHQ-GSQL

Tải về

Công văn 3284/TCHQ-GSQL về xuất khẩu quân trang theo hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Số: 3284/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu quân trang theo hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 27/CV-13 ngày 17/04/2013 của Công ty TNHH Moutech về việc thực hiện hợp đồng gia công số 13TH ngày 15/06/2012 trong đó có mã hàng áo và dây đai kiểu dáng quân sự. Sau khi có ý kiến của Bộ Quốc phòng tại công văn số 4210/BQP-KHĐT ngày 07/06/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Lô hàng quần áo, dây đai kiểu dáng quân sự theo hợp đồng gia công số 13 TH nêu tại công văn số 27/CV-13 dẫn trên không thuộc điều chỉnh của Quyết định số 80/2006/QĐ-BQP ngày 09/05/2006 của Bộ Quốc phòng. Do đó, Công ty được thực hiện hợp đồng gia công.

2. Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cần theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng gia công số 13TH, đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng gia công; thủ tục hải quan thực hiện đúng theo quy định hiện hành. Sản phẩm thuộc hợp đồng gia công số 13TH phải xuất khẩu ra nước ngoài, không được tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết hướng dẫn Công ty TNHH Moutech thực hiện./

Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH Moutech (đ/c: 304/20 Đào Duy Anh, P9, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh (thay trả lời));
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Dương Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button