Pháp Luật

Công văn 3660/TCHQ-CCHĐH

Tải về

Công văn 3660/TCHQ-CCHĐH năm 2013 thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp chế xuất do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

Số: 3660/TCHQ-CCHĐH
V/v thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Phúc đáp công văn số 2251/HQBD-GSQL ngày 25/6/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử trong khâu thông quan cho doanh nghiệp chế xuất, Ban Cải cách hiện đại hóa có ý kiến như sau:

Ban Cải cách hiện đại hóa đã nhận được báo cáo về vướng mắc của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố gặp phải khi triển khai thủ tục hải quan điện tử cho loại hình doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Chương VI Thông tư số 196/2012/TT-BTC. Các vướng mắc nêu trên, Ban Cải cách hiện đại hóa đã phối hợp với Cục Giám sát quản lý nghiên cứu và dự kiến đưa vào dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Ngày 07/5/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2415/TCHQ-CCHĐH về việc xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Vì vậy, nếu triển khai thủ tục hải quan điện tử cho doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Chương VI Thông tư số 196/2012/TT-BTC, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn nghiên cứu và chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm bảo triển khai thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất theo Chương VI Thông tư số 196/2012/TT-BTC chậm nhất là Quý IV/2013.

Ban Cải cách hiện đại hóa thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– VP TCHQ (để báo cáo);
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Trần Quốc Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button