Pháp Luật

Công văn 3713/TCHQ-TXNK

Tải về

Công văn 3713/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế giá trị gia tăng tài nguyên xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

Số: 3713/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT tài nguyên XK

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với tài nguyên xuất khẩu chưa qua chế biến. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi:

Theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC thì: “sản phẩm là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC về các trường hợp không áp dụng mức thuế suất GTGT 0% có bao gồm trường hợp: “sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành các sản phẩm khác”.

Tuy nhiên cũng tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC quy định: “Các trường hợp không áp dụng thuế suất 0% quy định tại khoản này áp dụng theo thuế suất tương ứng của hàng hóa, dịch vụ khi bán ra, cung ứng trong nước”.

Với nội dung quy định như trên, dẫn đến 02 cách hiểu như sau:

Cách hiểu 1: Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Cách hiểu 2: Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến xuất khẩu áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

2. Để có cơ sở xem xét, hướng dẫn thực hiện thống nhất, đúng quy định, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo thực tế thực hiện tại địa phương, ý kiến đề xuất, kiến nghị của đơn vị về quy định/hướng dẫn thuế GTGT đối với tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến xuất khẩu về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 10/7/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
– Lưu: VT, TXNK (4).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button