Pháp Luật

Công văn 373/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng

Tải về Bản in

Công văn 373/TCT-KK năm 2017 – Hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 373/TCT-KK hướng dẫn hoàn thuế GTGT chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục giai đoạn chuyển tiếp của Luật số 106/2016/QH13. Theo đó, người nộp thuế sẽ được hoàn thuế khi chưa được khấu trừ và khai bổ sung hoàn thuế trong một số trường hợp cụ thể.

Điều kiện và hồ sơ hoàn thuế GTGT mới nhất

Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Những đối tượng phải đăng ký thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 373/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số cơ quan thuế, doanh nghiệp vướng mắc trong giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp người nộp thuế có số thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục trong giai đoạn chuyển tiếp của Luật số 106/2016/QH13 và khai bổ sung hoàn thuế giá trị gia tăng trên hồ sơ khai thuế; sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định; Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT; Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng.

Ngày 25/7/2016, Bộ Tài chính ban hành công văn số 10315/BTC-TCT về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13.

Ngày 30/9/2016, Bộ Tài chính ban hành công văn số 13804/BTC-TCT về việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng các tháng cuối năm 2016.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì được hoàn thuế theo quy định của pháp luật. Cục Thuế thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau đối với tất cả hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc đối tượng rủi ro cao trong hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tại hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý 2/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý), cơ sở kinh doanh không đề nghị hoàn số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết, đồng thời đã kê khai khấu trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp của kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì không được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh được bù trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp của các kỳ tiếp theo.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung chưa đúng hướng dẫn của công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 nhưng không làm sai số thuế còn được khấu trừ, không làm sai số thuế đề nghị hoàn (người nộp thuế không khai vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng, giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào các kỳ trước mà khai vào chỉ tiêu số còn khấu trừ kỳ trước chuyển qua hoặc điều chỉnh vào số thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ) thì người nộp thuế được hoàn thuế nếu đáp ứng đầy đủ các quy định về khấu trừ, hoàn thuế của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và pháp luật về quản lý thuế; người nộp thuế bị xử phạt về hành vi kê khai chưa đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  • Như trên;
  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
  • Vụ CST, PC, TTr (BTC);
  • Vụ CS, PC, TTr, KTNB, DNL (TCT);
  • Lưu: VT, (KK 3b).
Nguyễn Đại Trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button