Pháp Luật

Công văn 4207/BNN-TCTL

Tải về

Công văn 4207/BNN-TCTL: Về việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng các gói thầu xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Sương.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
———————–
Số: 4207/BNN-TCTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được các văn bản số 1971/SNN-QLXD ngày 31/10/2012 về việc bổ sung một số hạng mục của gói thầu số 3, số 223/QĐ-SNN ngày 31/10/2012 xin phê duyệt điều chỉnh khoản 3 Điều 1 tại các Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu xây lắp số 2795, 2796, 2797/QĐ-BNN-TL ngày 3/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Sương. Sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-BNN-TL ngày 26/2/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Sương và quy định của Nhà nước tại từng thời điểm nghiệm thu, thanh toán; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công việc phát sinh thực tế tại thị trường và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hợp đồng cho từng gói thầu đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và không vượt tổng mức đầu tư của dự án;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội thực hiện và chỉ đạo Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, xây lắp phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đảm bảo hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong tháng 12 năm 2012./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Hoàng Văn Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button