Pháp Luật

Công văn 5043/BTC-ĐT

Tải về

Công văn 5043/BTC-ĐT công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
——————–
Số: 5043/BTC-ĐT
V/v công khai tình hình quyết toán DAHT năm 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Bộ Tài chính thông báo công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2011 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

1. Tổng số dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm 2011 là: 47.741 dự án (tăng 3.253 dự án, khoảng 7,3% so với năm 2010). Tổng số vốn đầu tư được quyết toán: 157.159,570 tỷ đồng (tăng gần 47.000 tỷ đồng, tăng khoảng 42,5% so với năm 2010); Trong đó:

– Vốn NSNN do các Bộ, ngành quản lý: 1.099 dự án, với số vốn đầu tư được quyết toán: 22.568,221 tỷ đồng (chi tiết tại Biểu tổng hợp thực hiện quyết toán dự án hoàn thành năm 2011 – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan ở Trung ương).

– Vốn NSNN do địa phương quản lý: 36.139 dự án, với số vốn đầu tư được quyết toán: 70.438,062 tỷ đồng (chi tiết tại Biểu tổng hợp thực hiện quyết toán dự án hoàn thành năm 2011 – Các địa phương).

– Các nguồn vốn khác do các Tập đoàn, tổng công ty quản lý: 10.503 dự án, với số vốn đầu tư được quyết toán: 64.153,287 tỷ đồng (chi tiết tại Biểu tổng hợp thực hiện quyết toán dự án hoàn thành năm 2011 – Nguồn vốn Nhà nước do các Tập đoàn, Tổng công ty quản lý).

2. Qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán: 1.799,819 tỷ đồng (tương đương 1,13% giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư; tăng khoảng 340 tỷ đồng tương đương 23,3% so với năm 2010). Trong đó: vốn NSNN do các Bộ, ngành trung ương quản lý là 158,360 tỷ đồng; Vốn NSNN do địa phương quản lý là: 1.287,632 tỷ đồng; Vốn khác do các Tập đoàn, Tổng công ty quản lý là 353,827 tỷ đồng.

3. Số dự án hoàn thành đã nộp báo cáo quyết toán, chậm phê duyệt quyết toán từ 7 tháng đến 24 tháng: 2618 dự án với tổng giá trị đề nghị quyết toán: 35.648,422 tỷ đồng. Trong đó, 366 dự án thuộc các Bộ, ngành trung ương quản lý; 2.100 dự án do các địa phương quản lý; 152 dự án thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước quản lý.

Số dự án hoàn thành đã nộp báo cáo quyết toán, chậm phê duyệt quyết toán trên 24 tháng: 542 dự án với tổng giá trị đề nghị quyết toán: 19.828,680 tỷ đồng. Trong đó: 97 dự án thuộc các Bộ, ngành trung ương quản lý; 354 dự án do các địa phương quản lý; 91 dự án thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước quản lý.

4. Số dự án đã hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán từ 7 đến 24 tháng: 8.761 dự án; tổng số vốn đã thanh toán: 47.372,528 tỷ đồng. Trong đó: 367 dự án thuộc các Bộ, ngành trung ương quản lý; 7.922 dự án thuộc các địa phương quản lý và 472 dự án do các Tập đoàn, Tổng công ty quản lý.

Số dự án đã hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng: 3.088 dự án; tổng số vốn đã thanh toán: 30.060,512 tỷ đồng. Trong đó: 131 dự án thuộc các Bộ, ngành trung ương quản lý; 2.773 dự án thuộc các địa phương quản lý và 184 dự án do các Tập đoàn, tổng công ty quản lý.

5. Để đẩy nhanh tiến độ công tác quyết toán vốn đầu tư và thực hiện nghiêm chế độ lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt một số nội dung sau:

– Tích cực đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các chủ đầu tư, các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành, tất toán tài khoản cấp phát vốn đầu tư theo đúng quy định; yêu cầu các đơn vị định kỳ báo cáo tình hình các chủ đầu tư vi phạm về thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để xem xét xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

– Khi quyết định đầu tư hoặc giao nhiệm vụ chủ đầu tư, không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư có 3 dự án trở lên vi phạm quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán chậm hơn 6 tháng theo đúng quy định tại khoản 6, Điều 20 Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính xin thông báo để Quý cơ quan được biết và phối hợp tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Lưu: VP, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Công nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button