Pháp Luật

Công văn 5085/TCT-CS năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào

Tải về Bản in

Công văn 5085/TCT-CS năm 2016 – Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào

Công văn 5085/TCT-CS năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành ngày 03/11/2016. Theo đó, Công văn quy định rõ những nội dung vướng mắc về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện hoàn thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.

Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5085/TCT-CS
V/v chính sách thuế.
Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: – Cục Thuế TP Hải Phòng

– Công ty cổ phần DLH Việt Nam

(Phòng 901, Tầng 9, Tòa nhà Việt Úc, Số 2/16D, Trung Hành, P. Đắc Lâm, Q. Hải An, TP. Hải Phòng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 011016/DLHVN ngày 05/10/2016 của Công ty cổ phần DLH Việt Nam về hoàn thuế GTGT đầu vào theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế:

“c) Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm là tài nguyên, khoáng sản (bao gồm cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào để chế biến) có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản khi xuất khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp không xuất khẩu mà bán cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu thì doanh nghiệp mua hàng hóa này để xuất khẩu phải thực hiện kê khai thuế GTGT như sản phẩm cùng loại do doanh nghiệp sản xuất trực tiếp xuất khẩu và phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định.”

Căn cứ quy định trên, từ ngày 01/7/2016, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tài nguyên, khoáng sản (bao gồm cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào để chế biến) có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên khi xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Doanh nghiệp tự xác định tỷ lệ giá trị tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm trong giá thành sản xuất sản phẩm để thông báo với cơ quan thuế và tự chịu trách nhiệm.

Về nội dung vướng mắc của Công ty cổ phần DLH Việt Nam, Cục Thuế TP Hải Phòng đã có Thông báo số 5132/TB-CT ngày 20/9/2016 gửi Công ty về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện hoàn thuế.

Tuy nhiên, tại công văn số 011016/DLHVN ngày 01/10/2016 của Công ty có vướng mắc về một số nội dung khác liên quan, đề nghị Cục Thuế TP Hải Phòng hướng dẫn Công ty thực hiện các nội dung nêu tại công văn số 011016/DLHVN nêu trên. Trường hợp còn vướng mắc, Cục Thuế có văn bản gửi Tổng cục Thuế kèm theo các tài liệu có liên quan để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hải Phòng, Công ty DLH Việt Nam được biết./.

Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  • Như trên;
  • Vụ PC-BTC;
  • Vụ PC – TCT;
  • Lưu: VT, CS (3).
Cao Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button