Pháp Luật

Công văn 6046/CT-TNCN năm 2017 về đính chính Công văn 5286/CT-TNCN

Tải về Bản in

Công văn 6046/CT-TNCN năm 2017 về đính chính Công văn 5286/CT-TNCN

Công văn 6046/CT-TNCN năm 2017 về đính chính Công văn 5286/CT-TNCN do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 21 tháng 02 năm 2017. Nội dung Công văn là hướng dẫn một cách cụ thể trong việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016: Đối tượng phải quyết toán thuế, ủy quyền quyết toán thuế, hồ sơ quyết toán thuế…

16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017 mới nhất

Những lưu ý quan trọng khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2016

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6046/CT-TNCN
V/v đính chính Công văn số 5286/CT-TNCN
ngày 16/02/2017
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: – Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, đoàn thể;

– Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

Ngày 16/02/2017 Cục Thuế ban hành công văn số 5286/CT-TNCN về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 và cấp mã số thuế người phụ thuộc.

Do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản, Cục Thuế đính chính lại như sau:

Tại Khổ thứ ba, Mục II: về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Phần I, trang 3 của Công văn 5286/CT-TNCN ghi là:

“Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một TCTTN và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền QTT, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu QTT đối với phần thu nhập này. Nếu cá nhân có yêu cầu QTT đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp QTT với CQT.”

Nay đính chính lại là:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một TCTTN và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền QTT, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu QTT đối với phần thu nhập này. Nếu cá nhân có yêu cầu QTT đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp QTT với CQT.”

Tại gạch đầu dòng cuối cùng Điểm 1.5, Phụ lục số 01 cấp mã số thuế người phụ thuộc, trang 12, ban hành kèm theo Công văn 5286/CT-TNCN ghi là

“- Đối với trường hợp thay đổi các thông tin liên quan đến cấp MST (bao gồm CMND và các thông tin trên giấy khai sinh) thì TCTTN tập hợp mẫu 02/ĐK-TCT (TT số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) của cá nhân nộp cho CQT trực tiếp quản lý (CQT thực hiện cập nhật thông tin thay đổi của từng NPT trên ứng dụng TMS).”

Nay đính chính lại là:

– Đối với trường hợp thay đổi các thông tin liên quan đến cấp MST (bao gồm CMND và các thông tin trên giấy khai sinh) thì TCTTN tập hợp mẫu 20/ĐK-TCT (TT số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) của cá nhân nộp cho CQT trực tiếp quản lý (CQT thực hiện cập nhật thông tin thay đổi của từng NPT trên ứng dụng TMS).

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực hiện theo nội dung đính chính tại văn bản này./.

Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
  • Như trên;
  • Lãnh đạo Cục Thuế;
  • Các Chi cục Thuế quận, huyện thị xã;
  • Các Phòng KTT, TH, TTHT, KKKTT, THNVDT;
  • Lưu VT, Phòng TNCN.
Nguyễn Văn Hổ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button