Pháp Luật

Công văn 6383/BTC-TCT về xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế Thu nhập cá nhân

Tải về Bản in

Công văn 6383/BTC-TCT – Xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế Thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính ban hành Công văn 6383/BTC-TCT hướng dẫn xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, Công văn ban hành chi tiết danh mục các bệnh hiểm nghèo làm cơ sở xét giảm thuế thu nhập cá nhân cho người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo.

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân

16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6383/BTC-TCT
V/v xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo
được xét giảm thuế TNCN
Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính tiếp tục nhận được ý kiến phản ánh của các tổ chức, cá nhân về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

– Tại Điều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 quy định: “Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiếm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.”

– Tại Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: “Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiềm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.”

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bệnh hiểm nghèo đế xác định cá nhân mắc bệnh hiềm nghèo được giảm thuế thu nhập cá nhân tại công văn số 31291VPCP-KTTH ngày 06/5/2013 của Văn phòng Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên thì bệnh hiểm nghèo để làm cơ sở xét giảm thuế TNCN theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hương dẫn thi hành Luật được thực hiện theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục được áp dụng từ năm 2014 đến khi Bộ Y tế có văn bản chính thức quy định, hướng dẫn về Danh mục bệnh hiểm nghèo thì việc xét giảm thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo Danh mục bệnh hiểm nghèo do Bộ Y tế quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
  • Như trên;
  • Văn phòng chính phủ;
  • Bộ Y tế;
  • Website TCT;
  • Lưu: VT, TNCN (VT, TNCN) .
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

DANH MỤC
BỆNH HIỂM NGHÈO LÀM CƠ SỞ XÉT GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CHO NGƯỜI NỘP THUẾ MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 5 NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button