Biểu Mẫu

Công văn đề nghị cấp giấy phép tham quan – Mẫu số 02/CV

Tải về

Công văn đề nghị cấp giấy phép tham quan – Mẫu số 02/CV

Để thuận tiện cho việc cấp giấy phép tham quan hơn thì share-data.top.vn xin cung cấp tới các bạn đọc biểu mẫu công văn đề nghị cấp giấy phép tham quan, mời các bạn cùng xem và tải về sử dụng. Bạn có thể tải Mẫu công văn đề nghị cấp giấy phép tham quan bản PDF hoặc DOC để chỉnh sửa thêm.

Tờ trình tổ chức lễ hội

Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Công văn đề nghị cấp giấy phép tham quan – Mẫu số 02/CV (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BCA-BQP ngày 24 tháng 6 năm 2016)

Nội dung cơ bản của Công văn đề nghị cấp giấy phép tham quan:

………………….(1)

Trụ sở tại:

Điện thoại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……………. ………………, ngày …….. tháng …….. năm ……….

Kính gửi: Trạm Quản lý xuất nhập cảnh khu kinh tế cửa khẩu ……………. (2)

……………(1) đề nghị Trạm Quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp Giấy phép tham quan cho …………..(3) có tên dưới đây:

Số TT Họ tên (chữ in hoa) Giới tính Ngày tháng năm sinh Giấy thông hành biên giới số …, giá trị đến ngày … Địa chỉ đang tạm trú ở khu kinh tế cửa khẩu

– Thời gian từ ngày …………./ …….. / ………… đến ngày …………./ …….. / ………………….

– Chương trình tham quan:………………………………………………………………………………..

– Dự kiến địa chỉ tạm trú:………………………………………………………………………………….

– Hướng dẫn viên:…………………………………………………………………………………………..

Họ tên:………………………………………………..Số thẻ hướng dẫn viên:………………………..

Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………………..

Thủ trưởng doanh nghiệp

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Ghi chú: Mẫu này dùng để doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế của Việt Nam bảo lãnh cho công dân Trung Quốc, Cămpuchia nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới muốn đến các địa điểm khác trong tỉnh có khu kinh tế cửa khẩu.

(1) Tên doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế của Việt Nam;

(2) Tên Trạm Quản lý xuất nhập cảnh khu kinh tế cửa khẩu.

(3) Số khách Trung Quốc hoặc Campuchia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button